5 Tihomir Đorđević, Vuk Bogdanović, "Kapacitet putnih i uličnih ukrštanja. Prioritetne raskrsnice (novi koncept)"


11.12.2013. - 14:25 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika
: „Kapacitet putnih i uličnih ukrštanja. Prioritetne raskrsnice (novi koncept)”

Autori: Tihomir Đorđević, Vuk Bogdanović

Recenzenti: dr Ljubiša Kuzović, red prof. Saobraćajnog fakulteta u Beogradu
            dr Ratomir Vračarević, vanr. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: SANS, Despota Stefana 5a, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačku delatnost Fakulteta tehničkih nauka
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
625.739

ĐORĐEVIĆ, Tihomir
     Kapacitet putnih i uličnih ukrštanja. Prioritetne raskrsnice :
(novi koncept) / Tihomir Đorđević, Vuk Bogdanović. – Novi Sad :
Fakultet tehničkih nauka, 2002 (Novi Sad : SANS). – 81 str. :
graf. prikazi.; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; 5)
Tiraž 100.
ISBN 86-80249-47-5

a) Prioritetne raskrsnice - Kapacitet


(iz sadržaja)
Monografija „Kapacitet putnih i uličnih ukrštanja – Prioritetne raskrsnice (novi koncept)“ štampana je na 81 strani i sadrži tri poglavlja. U uvodnom poglavlju izvršena je kritička analiza dosadašnje prakse u vezi problema koji se javljaju na prioritetnim raskrasnicama, u poglavlju metodološke osnove analiziran je rad prioritetne raskrsnice, a u poglavlju analiza prioritetne raskrsnice i utvrđivanje nivoa usluge.

(iz recenzije)
... Rad se zasniva na ideji profesora Đorđevića da parametri za ocenu kapaciteta i nivoa usluge raskrsnica putnih deonica koji ih napajaju treba da budu korespodentni i međusobno uporedivi ... Saobraćajni stručnjaci imaju sada pred sobom jedan kvalitetan analitički instrumentarij na osnovu kojeg mogu da sprovode analize i rešavaju prioritetne raskrsnice ... Ne treba posebno naglašavati da ovaj rad ima izrazito monografski karakter, da je veoma upotrebljiv u nastavnom procesu, kao i u procesima planiranja saobraćaja i razvoja putne i ulične mreže ... (Prof. dr Ljubiša Kuzović, dipl. inž. saobr.)
... Ovaj rad predstavlja detaljniju razradu ideje da prilaze raskrsnica i deonica puteva koje ih napajaju treba tretirati ravnopravno ... stvoren je alat za kvalitetnu analizu problema na prioritetnim raskrsnicama ... rad će biti veoma interesantan i za stručnu praksu ... (Prof. dr Ratomir Vračarević, dipl. inž. saobr.)

(o autorima)
Profesor Tihomir Đorđević rođen je u Titelu 1935. Radio je na izradi više desetina studija i projekata na prostorima čitave bivše Jugoslavije, a kao uvažen stručnjak i na projektima u zemlji i inostranstvu finansiraim od strane Svetske banke. Objavio je više stručnih i naučnih radova, a izvodio je nastavu po pozivu na engleskom jeziku na kursevima koje je organizovao Institut za ekonomski razvoj Svetske banke. Od 1993. radio je na FTN. Preminuo je 2000. god. ne sačekavši objavljivanje ovog i još nekih gotovo u potpunosti završenih radova.
Vuk Bogdanović je rođen 1966. u Sremskoj Mitrovici. Od 1993. god. radi na FTN-u. Do sada je objavio više stručnih i naučnih radova i učestvovao u izradi nekoliko studija i projekata. 

  • Nije moguće prikazati sliku.