6 Vladimir Katić, "Kvalitet električne energije - viši harmonici"


11.12.2013. - 14:23 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Kvalitet električne energije – viši harmonici”

Autor: Vladimir Katić

Recenzenti: dr Ljubomir Gerić, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
            dr Vladimir Strezoski, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
            dr Ljubomir Nikoloski, red. prof. Univerziteta „Kirilo i Metodije“ u Skoplju

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: SIMBOL, Koste Nađa 11, Petrovaradin
Štampanje odobrio: Savet za izdavačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
621.31(075.8)

KATIĆ, Vladimir
     Kvalitet električne energije – viši harmonici : monografija /
Vladimir Katić. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2002
(Novi Sad : SIMBOL). – 195 str. : graf. prikazi ; 24 cm. – (Edicija
“Tehničke nauke - monografije” ; br. 6)
Tiraž 100.
ISBN 86-80249-57-2

a) Električna energija - Kvalitet


(iz sadržaja)
Monografija se sastoji iz 15 poglavlja:
1. Kvalitet električne energije 9.  Negativni efekti pojave viših harmonika u mreži
2. Viši harmonici 10.  Pregled postojećih standarda i preporuka
3. Kratak pregled istraživanja viših 11.  Merenje viših harmonika u distributivnoj mreži
harmonika
4. Teorijska obrada viših harmonika 12.  Prikaz i analiza rezultata merenja viših harmonika
5. Izvori viših harmonika 13. Metode smanjenja ili eliminisanja viših harmonika
6. Ispravljači kao izvori viših harmonika 14.  Zaključak
7. Analiza viših harmonika napona i struje    15  Bibliografija
ispravljača
8. Regulisani elektro motorni pogoni kao
izvori viših harmonika

(iz recenzije)

Knjiga „Kvalitet električne energije – viši harmonici“ autora dr Vladimira Katića, vanr. profesora tretira savremenu problematiku uticaja energetskih elektronskih pretvarača na pojavu viših harmonika u mreži, odnosno na kvalitet električne energije u širem smislu. To je prvo ovakvo delo iz ove oblasti na srpskom jeziku i predstavlja sublimaciju dugogodišnjih istraživanja autora i njegove naučne aktivnosti. Po svom sadržaju i načinu izlaganja, knjiga ima monografsku vrednost.

Monografija je jedinstveno delo na našim prostorima. Ona čitaoca polako uvodi u problematiku viših harmonika, polazeći od šireg problema kvaliteta električne energije. Ova oblast je od velikog interesa istraživača i stručnjaka širom sveta. Njenoj aktuelnosti posebno doprinosi trend restruktuiranja elektroprivrede, uvođenja deregulacije i tretiranje električne energije kao tržišne kategorije. Viši harmonici su jedan od važnijih karakteristika kvaliteta električne energije. Opisujući više harmonike autor se posebno zadržao na razradi teorijskih postavki i razmatranju energetskih elektronskih pretvarača kao izvora viših harmonika. Sistematizovani su poznati pristupi; a prikazana je i originalna metoda analize, pogodna za inženjersku primenu. Posebno je značajan prikaz negativnih efekata,  s obzirom na malo poznavanje ovih pojava kod inženjera u praksi. Pregled postojećih standarda i preporuka u vezi limitiranja nivoa viših harmonika, kao i mernih metoda za merenje i praćenje je jedan od najpotpunijih u literaturi. Veliku praktičnu vrednost ima prikaz višegodišnjih merenja u distributivnoj mreži EPS-a, odnosno u mreži „Elektrovojvodine“ za sagledavanje stanja u elektroenergetskom sistemu Republike Srbije. Ova merenja su bila osnova za donošenje predloga tehničke regulative o višim harmonicima u EPS-u. Obimna bibliografija, data na kraju, otkriva čitaocu niz najnovijih knjiga, publikacija, članaka, ali i veb-sajtova za dalje izučavanje i dublje ulaženje u problematiku.

(biografija)

Dr Vladimir Katić vanredni  je profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Rođen je 1954. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu (1978), a magistrirao (1981) i doktorirao (1991) na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Saradnik je ili nosilac 26 međunarodnih ili domaćih naučnih projekata ili studija, a objavio je preko 180 naučnih i stručnih radova. Autor je i dva udžbenika iz oblasti Energetske elektronike. Osnivač je i predsednik Društva za energetsku elektroniku iz Novog Sada , IEEE Joint Chaptera on Power Electronics, Industry Application & Industrial Electronics Soc. u Novom Sadu i Izvršnog odbora ETRAN-a. Aktivan je član više međunarodnih ( – Francuska, IEEE – SAD, EPEREMS – Mađarska) i domaćih udruženja (JUKO CIRED, Društvo za Ee, JUKO CIGRE, ETRAN). Prodekan je Fakulteta tehničkih nauka i šef Katedre za energetsku elektroniku i pretvarače. Uža oblast naučnog istraživanja je energetska elektronika i pretvarači, a specijalnost energetski pretvarači i kvalitet električne energije.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.