7 Dragoljub Novaković, "Rukovanje materijalom u grafičkim sistemima"


11.12.2013. - 14:20 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika
: „Rukovanje materijalom u grafičkim sistemima”

Autor: Dragoljub Novaković

Recenzenti
: dr Ilija Ćosić, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
            dr Livija Cvetićanin, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
            dr h.c. Dragutin Popović, red. prof. Mašinskog fakulteta u Beogradu

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: SCAN Studio, Laze Lazarevića 9, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
655

NOVAKOVIĆ, Dragoljub
     Rukovanje materijalom u grafičkim sistemima : monografija
/ Dragoljub Novaković. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2003
(Novi Sad : SCAN Studio). – V 211 str. : ilustr ; 24 cm. – (Edicija
“Tehničke nauke - monografije” ; br. 7)
Tiraž 100.
ISBN 86-80249-64-5

a) Grafička industrija – Rukovanje materijalom


Izvodi iz recenzija
Rukovanje grafičkim materijalom i problematika grafičkih sistema različitog nivoa složenosti je aktuelna i savremena a kroz navedena razmatranja dat joj je novi kvalitet i originalnost pristupa. Monografska publikacija... predstavlja vredan i vidan doprinos literaturi iz oblasti rukovanja materijalom u grafičkim sistemima i razvoju grafičkih sistema različitih nivoa složenosti. Ona je primenljiva i u drugim proizvodnim sistemima. (dr Ilija Ćosić, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu).
Ovako koncipirano naučno delo predstavlja vredan doprinos naučnoj literaturi posebno u oblasti koja nije kod nas istraživana. Monografska publikacija... predstavlja značajan doprinos literaturi iz oblasti rukovanja materijalom u grafičkim sistemima, koje na našim prostorima s obzirom na značaj i aktuelnost ima vrlo malo, pa sa zadovoljstvom preporučujem njeno štampanje. (dr Livija Cvetićanin, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu).
Problematika rukovanja materijalom u složenim grafičkim sistemima je izneta na savremen, sistematizovan i originalan način. Ističe da kvalitet i efikasnost sistema za rukovanje materijalima može imati značajan uticaj na proizvodni postupak. Loše metode rukovanja materijalima postavljaju visoke radne zahteve, dovode do oštećenja proizvoda, rasipanja materijala, odlaganja proizvodnje i otpremanja i nepotrebnog zauzimanja površina u skladištu. Naglašava se da projektovanje složenih sistema zahteva sistematski i sveobuhvatan prilaz. (dr h.c. Dragutin Popović, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu).
O autoru
Dr Dragoljub Novaković, docent Fakulteta tehničkih nauka, rođen je 1952. godine. Visoko obrazovanje od osnovnih studija do doktora tehničkih nauka je završio na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Prvi je doktor tehničkih nauka u oblasti Grafičkog inženjerstva i dizajna. Duži niz godina je radio na projektovanju savremenih numeričkih mašina. Objavio je preko 100 naučnih i naučno-stručnih radova u časopisima, na skupovima u zemlji i inostranstvu, kao i veći broj projekata, studija i tema. Naučna oblast na čijem unapređenju i razvoju radi je područje grafičkog inženjerstva i dizajna.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.