8 Srđan Kolaković, "Vode Vojvodine - neki aspekti funkcionalnosti sistema za zaštitu od spoljnih i unutrašnjih voda na području Vojvodine"


11.12.2013. - 14:07 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Vode Vojvodine – neki aspekti funkcionalnosti sistema za zaštitu od spoljnih
                              i unutrašnjih voda na području Vojvodine”

Autor: Srđan Kolaković

Recenzenti
: dr Dragana Aranđelović, red. prof. Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu
             dr Fabian Đula, docent Građevinskog fakulteta u Subotici
           
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa
: SIMBOL, Koste Nađa 11, Petrovaradin
Štampanje odobrio: Savet za izdavačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
504.4.06(497.113)
626/627(497.113)

KOLAKOVIĆ, Srđan
     Vode Vojvodine : neki aspekti funkcionalnosti sistema za zaštitu od spoljnih
i unutrašnjih voda na području Vojvodine : monografija / Srđan Kolaković. – Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2003(Novi Sad : SIMBOL). – 101 str. :
graf. prikazi ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 8)
Tiraž 100.
ISBN 86-80249-69-6

a) Vode – Zaštita – Vojvodina


(iz sadržaja)
Monografija se sastoji iz dva osnovna poglavlja.
I POGLAVLJE – SISTEMI ZA ZAŠTITU OD UNUTRAŠNJIH VODA NA PODRUČJU VOJVODINE
II POGLAVLJE – SISTEMI ZA ZAŠTITU OD SPOLJAŠNJIH VODA NA PODRUČJU VOJVODINE

(iz recenzije)
Monografija daje uvid u problematiku proizašlu iz zatečenog stanja vezanog za oslobađanje od viškova vode u smislu odvodnjavanja vlažnih područja i zaštite od poplavnih voda. Nasleđeno je dosta hidrotehničkih rešenja iz prošlosti koja su koncipirana i projektovana po principima danas već prevaziđene vodo-privredne koncepcije. Osnovno pitanje je kako bi se zatečena rešenja sa nasleđenom infrastrukturom mogla prilagoditi aktuelnim potrebama, pogotovo u uslovima kada još ne postoji jasna vizija budućnosti. Promenjeni globalni političko-ekonomski uslovi zahtevaju nova pravila privređivanja, radikalne promene u skučenim uslovima desetogodišnje krize na našim područjima. Trenutno stanje vodoprivrede karakterišu stare forme i izražena potreba za inovativnim, smelim, perspektivnim rešenjima. Preduslov toga je suočavanje sa zatečenim stanjem i definisanje relnih mogućnosti. Zato ova monografija pruža intrigantnu podlogu bez ambicije sveobuhvatnosti i sugerisanja jednostavnih, jeftinih rešenja.

(biografija)
Dr Srđan KOLAKOVIĆ redovni je profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Rođen je 1958. godine u Zrenjaninu, osnovnu školu je završio u Bačkoj Palanci, a srednju Građevinsku školu u Novom Sadu 1977. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Subotici 1982., a magistrirao na Građevinskom fakultetu u Beogradu 1988. Doktorsku disertaciju odbranio je 1993. na Građevinskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu.
Saradnik je ili nosilac 14 naučnih projekata i studija, objavio je preko 50 naučnih i stručih radova. Autor je jednog udžbenika iz oblasti hidrotehničkih melioracija i koautor u 6 monografija.
Član je više međunarodnih i domaćih strukovnih udruženja, a ujedno i sekretar JDHI. Držao je nastavu na četiri fakulteta u Srbiji, a uz to bio deset godina prodekan i dve godine dekan na Građevinskom fakultetu u Subotici.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.