13 Dušan Milović, Mitar Đogo, "Greške u fundiranju"


11.12.2013. - 14:00 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Greške u fundiranju”

Autori
: Dušan Milović, Mitar Đogo

Recenzenti: dr Slobodan Ćorić, red. prof. Rudarsko geološkog fakulteta u Beogradu
             dr Miloš Vlahović, red. prof. Građevinskog fakulteta u Beogradu
           
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: Offset Print, Matice Srpske 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
621.15(075.8)

MILOVIĆ, Dušan M.
     Greške u fundiranju : monografija / Dušan M. Milović, Mitar B. Đogo. – Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2005(Novi Sad : Offset print). – 435 str. :
ilustr. ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 13)
Tiraž 100.
ISBN 86-85211-31-X

a) Fundiranje


(iz sadržaja)
Knjiga sadrži 7 poglavlja u kojima su analizirane najčešće korišćene metode proračuna graničnog i dozvoljenog opterećenja temeljnog tla kao i veličine očekivanih sleganja i horizontalnih pomeranja tla, metode određivanja fizičkih i mehaničkih parametara temeljnog tla, kvalitet uzorka tla za njihovo laboratorijsko ispitivanje, izbor konstitutivnog modela tla kao i uloga likvifakcije pri dejstvu seizmičkih sila. U pomenutim poglavljima razmatran je stepen tačnosti korišćenih metoda proračuna nosivosti i sleganja plitkih ili dubokih temelja na šipovima, uz korišćenje terenskih opita posebnog opterećenja i dugogodišnjih merenja ostvarenih sleganja objekata. Sveobuhvatnom analizom najvažnijih relevantnih parametara ukazano je na izvore grešaka koje se mogu pojaviti pri temeljnom projektovanju temeljnih konstrukcija objekata visokogradnje. U završnom delu knjige prikazani su slučajevi iz prakse, u kojima je došlo do oštećenja ili rušenja objekata usled primene neadekvatnog  sistema fundiranja. Pri tome je, pored analiziranih uzoraka ovih pojava, prikazan način fundiranja kojim bi se ovakve pojave mogle izbeći.
(iz recenzije)
...Teorijski i praktični značaj ove knjige je utoliko veći jer su ovako koncipirane knjige veoma retke u inostranoj literaturi, a na našem jeziku ih do sada nije ni bilo.
...Smatram korisnim da autori pokušaju prevođenje i štampanje monografije na engleskom jeziku. U suprotnom ne bi se ni izbliza ostvarila korist među stručnjacima u oblasti Geotehnike i Fundiranja, koja bi bila u skladu sa uloženim naporomi visokim naučnim i stručnim nivoom monografije.

(o autorima)
Dušan Milović je diplomirani građevinski inženjer konstruktivnog smera, doktor tehničkih nauka, redovni profesor Univerziteta u penziji, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je u domaćim časopisima i prikazao na Jugoslovenskim kongresima za mehaniku tla i fundiranje 122 rada, u inostranim časopisima i na internacionalnim kongresima objavio je i prikazao 69 radova. Publikovao je 5 knjiga, od kojih jednu na engleskom jeziku, u izdanju Elsevier. Njegovi radovi citirani su 84 puta u 18 zemalja svih 5 kontinenata. Bio je nosilac naučnoistraživačkih projekata u našoj zemlji, kao i u Kanadi i Severnoj Americi. Održao je u inostranstvu više predavanja po pozivu. U toku 40 godina inženjerskog staža radio je na rešavanju problema fundiranja za veliki broj značajnih objekata visokogradnje.
Mitar Đogo je diplomirao na FTN, građevinski odsek u Novom Sadu 1986. god. Nakon diplomiranja zaposlio se na FTN Katedra za geotehniku, gde je i magistrirao 1992. god. i doktorirao 1996. god. U zvanje docenta, na predmetima Mehanika tla i Fundiranje je izabran 1997. god. Objavio je veći broj radova u zemlji i inostranstvu. Radio je na rešavanju većeg broja geotehničkih problema.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.