14 Dušan Malbaški, "Objekti i objektno programiranje kroz programske jezike C++ i Pascal"


11.12.2013. - 13:59 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Objekti i objektno programiranje kroz programske jezike C++ i Pascal”

Autor: Dušan T. Malbaški

Recenzenti: dr Krstan Bošnjak, red. prof. Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci
            dr Miroslav Hajduković, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
                   
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: Scan Studio, Laze Lazarevića 9, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
004.42
004.43C++
004.43PASCAL

MALBAŠKI, Dušan T.
     Objekti i objektno programiranje kroz programske jezike C++ i Pascal /
Dušan T. Malbaški. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2006 (Novi Sad :
Scan studio). – 386 str. : ilustr ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke -
monografije” ; br. 14)
Tiraž 100.
ISBN 86-85211-72-7

a) Programiranje


(Iz sadržaja)
Osnovni sadržaj knjige obuhvata sledeća poglavlja: 1. Uvod 2. Objektna metodologija 3. Temelji objektne metodologije 4. Inkapsulacija i modularnost 5. Klasifikacija operacija. Konstruktori i destruktori 6. Uvod u polimorfizam. Preklapanje operatora. Konverzija 7. Veze između klasa. Nasleđivanje 8. Složeniji aspekti nasleđivanja. Višestruko nasleđivanje 9. Genetičke klase i potprogrami 10. Korektnost i prevencija otkaza 11. Dodatak: elementarni ulaz-izlaz u C++

(Iz recenzije)
Autor je bazirao izlaganje materije na strogom razdvajanju opštih principa, mehanizama i postupaka od pojedinačnih, vezanih za konkretne programske jezike. U tu svrhu, među najpoznatijim objektno orijentisanim jezicima odabrao je C++ i paskal  koji predstavljaju najrazvijeniju grupu objektnih jezika (C++), odnosno najmanje razvijenu grupu (paskal). Na taj način postignuto je jasno izdvajanje opštih postavki objektne metodologije od posebnih, diktiranih ponuđenim mogućnostima konkretnih programskih jezika.

(O autoru)
Dr Dušan T. Malbaški rođen je u Zrenjaninu 1950. godine. Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Autor je više od 150 naučnih i stručnih radova i 7 knjiga i monografija. bavi se teorijskim i praktičnim aspektima programiranja.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.