17 Ivo Marinić, "Ekonomske osnove urbanog razvoja"


11.12.2013. - 13:54 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Ekonomske osnove urbanog razvoja”

Autor: Ivo Š. Marinić

Recenzenti: dr Svetlana Vuković, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
             dr Branislav Đorđević, red. prof. Fakulteta za industrijski menadžment u Kruševcu

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: Simbol, Koste Nađa 11, Petrovaradin
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko-uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
711.4(075.8)
330.341.46(075.8)

MARINIĆ, Ivo Š.
     Ekonomske osnove urbanog razvoja / Ivo Š. Marinić. – Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2006(Novi Sad : Simbol). – 239 str. :
ilustr.; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 17)
Tiraž 100.
ISBN 86-85211-98-0

a) Urbana ekonomika


(iz sadržaja)
U knjizi se obrađuju ekonomske osnove urbanog razvoja kao značajna pitanja razvoja gradova. U kontekstu globalnih – svetskih tendencija razvoja identifikuju se zakonitosti savremenog urbanog razvoja, metode i sredstava za upravljanje urbanim razvojem (politika, planiranje, izgradnja i funkcionisanje grada kao sistema) i identifikuju ograničavajući ekonomski faktori u razvoju gradova. Poslednje poglavlje knjige obrađuje pitanja savremenog urbnog razvoja Vojvodine.
(iz recenzija)
Savremeni urbani razvoj je pokazatelj civilizacijskih dostignuća i brzine promena nasleđenog stanja a ne samo dostignutog stepena urbane koncentarcije, odnosno prostorne urbanizacije ljudskih naselja. Stvaranje pretpostavki za dostizanje višeg nivoa razvijenosti proizvodnih snaga i za rešavanje pitanja materijalne oskudice, urbani razvoj vodi ka obnavljanju humanizma u urbanom društvu.
Metode urbanizacije imaju svoju istorijsku dimenziju i podređene su uslovima i interesima razvoja vladajućih društvenih grupa u različitim istorijskim okolnostima. Sa nastankom kapitalizma i afirmacijom ekonomskih interesa kapitalističkog sloja društva nastaju gradovi čija je prevashodna funkcija što veća i brža oplodnja kapitala. U skladu sa tim interesima formira se prostorna, arhitektonska i društvena struktura grada, sa svim suprotnostima koje iz toga proizilaze.
Ukazujući na ekonomska ograničenja u razvoju gradova autor posebno naglašava i analizira značaj položaja u sistemu gradova, prirodnog okruženja i pragova razvoja.
Prof. dr Svetlana Vuković
Knjiga Ekonomske osnove urbanog razvoja obrađuje složena pitanja urbanog razvoja u zemlji i svetu, ekonomske uzroke i posledice urbanizacije, regulaciju oblika i intenziteta tokova urbanizacije i pitanja njene optimizacije sa stanovišta ostvarivanja globalnih ciljeva društvenog i ekonomskog razvoja.
Autor na pregledan i jasan način uvodi čitaoca u složenu problematiku urbanog razvoja i može korisno poslužiti naučnim i stručnim radnicima i drugim zainteresovanima za izučavanje problematike urbanog razvoja i za ananlizu konkretnih pitanja urbanog planiranja, planske realizacije urbanog razvoja, upravljanje prostorom u urbanim sredinama i za optimizaciju ekonomskih rezultata korišćenja prostora.
Prof. dr Branislav Đorđević

(o autoru)
Ivo Š. Marinić rođen je u mestu Žeravac u Bosni i Hercegovini 1943. godine. Osnovnu školu završio je u Derventi, Srednju ekonomsku školu u Bosanskom Brodu, Višu statističku školu u Beogradu, Ekonomski fakultet u Beogradu.
Na magistarskim studijama iz oblasti privrednog razvoja na Ekonomskom fakultetu u Beogradu odbarnio je 1978. godine magistarsku tezu sa naslovom Strukturne promene i mogućnosti privrednog razvoja Vojvodine. Doktorsku tezu sa naslovom Politika urbanizacije kao faktor privrednog razvoja Jugoslavije odbranio je 1986. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Neprekidno je zaposlen od 1965. u republičkim, pokrajniskim i gradskim organima i organizacijama u Beogradu i Novom Sadu a od juna 1987. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Autor je većeg broja studija i projekata iz oblasti ekonomskog razvoja, ekonomske politike, planiranja, uređenja i izgradnje prostora. Objavio je veći broj naučnih radova u knjigama, priručnicima i u drugim publikacijama u zemlji i u inostranstvu. 

  • Nije moguće prikazati sliku.