19 Goran Anđelić, "Investiranje"


11.12.2013. - 13:51 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Investiranje”

Autor: Goran B. Anđelić

Recenzenti:  dr Dejan Erić, red, prof. Beogradske bankarske akademije u Beogradu
              dr Života Ristić, red, prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
              dr Ilija Ćosić, red, prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
         
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: Simbol, Koste Nađa 11, Petrovaradin
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko – uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
330.322.01

ANĐELIĆ, Goran B.
     Investiranje  / Goran B. Anđelić. – Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2006 (Petrovaradin : Simbol). – 214 str. :
graf. prikazi ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 19)
Tiraž 100.
ISBN 86-7892-029-7

a) Investiranje


(iz sadržaja)
Investiranje kao proces podrazumeva skup poslovnih operacija međusobno harmonizovanih i logički usmerenih ka jasno određenom i opredeljenom cilju, preduzetih od strane investitora kao subjekta investiranja, a u funkciji ostvarenja unapred definisanih ciljeva.  Ciljevi koji se žele ostvariti investiranjem mogu biti raznovrsni. Od ostvarivanja što većeg prinosa u odnosu na investirana sredstva, preko postizanja velikog broja raznovrsnih efekata od značaja za društvo u celini, pa do zadovoljenja ličnih potreba i želja investitora.
(iz recenzije)
Obzirom da sam na svoje zadovoljstvo u prilici da među prvima pročitam rukopis knjige „Investiranje“ čiji je autor doc.dr Goran B. Anđelić, to mogu konstatovati da je njemu učinjen još jedan značajan napor u cilju proširenja naučne literature iz ove oblasti. Istovremeno je ovaj tekst za čiju samrecenziju zadužen još jedno zrno u proširivanju saznajnog fonda procesa investiranja koji ima izuzetan značaj u svakodnevnoj naučnoj i poslovnoj praksi.
                                                                                                                                                   Prof. dr Života Ristić
(o autoru)
Dr Goran B. Anđelić je rođen 14.12.1975. godine u Novom Sadu, u kome je završio osnovnu školu i gimnaziju i Ekonomski fakultet. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, a doktorirao na Fakultetu Tehničkih  Nauka ,  Univerziteta u Novom Sadu. Autor je preko 20 stručnih radova domaćeg i međunarodnog karaktera iz oblasti investiranja i finansijskih tržišta. Učesnik na domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama iz ovih oblasti. Svoje znanje je sticao kako univerzitetskim radom, tako i praktičnim radom obavljajući odgovorne funkcije: zamenik predsednika Upravnog odbora Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, pomoćnik ministra finansija Republike Srbije i druge. Član je Predsedništva  Saveza ekonomista Vojvodine. Čita i piše nemački, engleski i italijanski jezik.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.