20 Miodrag Stević, "Povećenje tečnosti merenja numerički upravljanih mernih mašina"


11.12.2013. - 13:50 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Povećanje tačnosti merenja numerički upravljanih mernih mašina”

Autor: Miodrag Stević

Recenzenti:  dr Vidosav Majstorović, red, prof. Mašinskog fakulteta u Beogradu
             dr Janko Hodolič, red, prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
         
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: Simbol, Koste Nađa 11, Petrovaradin
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko–uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
53.08:004.38
004.42

STEVIĆ, Miodrag
     Povećanje tačnosti merenja numerički upravljanih mernih mašina :
monografija  / Miodrag Stević. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka,
2006 (Petrovaradin : Simbol). – 145 str. : graf. prikazi ; 24 cm. – (Edicija
“Tehničke nauke - monografije” ; br. 20)
Tiraž 100.
ISBN 86-7892-028-9

a) Merna tehnika – Primena računara


(iz recenzije)
Ovako koncipirano naučno delo predstavlja vredan doprinos naučnoj literature. Autor je uspeo da iz raspoložive domaće I strane literature I na osnovu sopstvenih istraživanja sačini vredno naučno delo koje će imati širok krug korisnika. Korisnici neće biti samo iz naučnih krugova nego I stručnih. Naučno delo je napisano jasno i sažeto , sa bogatim grafičkim ilustracijama. Novi naučni pristup koji bazira na primeni elemenata veštačke inteligencije za određivanje faktora korekcije pomoću neuronskih mreža, u našoj literature naučno neobrađivan I neprimenjivan, veoma detaljno I inspirativno prikazan.
Posebno se ističu sprovedena eksperimentalna istraživanja autora pri određivanju greške merenja I definisanja faktora korekcije iste.
                                                                                                                                               (dr Vidosav Majstorović)
Rasvetljavajući problem povećanja tačnosti  I numeričkih upravljanih mernih mašina autor je koristio poznate naučno- istraživačke metode analize I sinteze, rezultate vlastitih eksperimentalnih istraživanja, kao I novi naučni pristup koji bazira na elementima veštačke inteligencije baziran na neuronskim mrežama. Posebno se ističe sistemski prikaz predložene metodologije za povećanje tačnosti merenja numeričkim upravljanim mernim mašinama. Pripremljeno monografsko delo obrađuje naučno nedovoljno obrađena istraživanja, pogotovo u domaćoj literature. U njemu se jasno ističe problem naučnog istraživanja , sa prikazom I analizom sopstvenih I u svetu najnovijih naučnih istraživanja. Delo je tako koncipirano da će biti razumljivo širokom krugu korisnika iz naučnih I stručnih krugova.
                                                                                                                                                    (dr Janko Hodolič)
(o autoru)
Miodrag Stević, docent FTN u Novom Sadu, rođen je 26.12.1966. godine u Bijeljini gde je stekao osnovno I srednje obrazovanje. Zvanje diplomiranog mašinskog inženjera stekao je na Fakultetu tehničkih  nauka 1992. godine. Magistarski rad odbranio je 1999. Godine, a doktorsku disertaciju 2004. Godine, takođe na Fakultetu tehničkih  nauka Univerziteta u Novom Sadu.
Od 01. Februara 1993. godine zaposlen je  na Fakultetu tehničkih  nauka, Institutu za proizvodno mašinstvo. U zvanje docenta  za užu naučnu oblast Metrologija, kvalitet, pribori i ekološko inženjerski aspekti izabran je 2005. godine.
U toku rada na Institutu za proizvodno mašinstvo objavio je preko 50 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima ili na skupovima u zemlji i inostranstvu. Učestvovao na 6 naučno-istraživačkih projekata.
Oženjen, otac jednog deteta.

 

  • Nije moguće prikazati sliku.