23 Nikola Radaković, "Razvoj baze znanja za projektovanje tehnologije obrade"


11.12.2013. - 13:45 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Razvoj baze znanja za projektovanje tehnologije obrade”

Autor
: Nikola Radaković

Recenzenti: dr Branko Ivković, red. prof. Mašinskog fakulteta u Beogradu
            dr Ilija Ćosić, red. prof. Fakulteta za tehničkih nauka u Novom Sadu

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa
: Simbol, Koste Nađa 11, Petrovaradin
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko-uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
62-11
658.5

RADAKOVIĆ, Nikola
     Razvoj baze znanja za projektovanje tehnologije obrade : monografija  /
Nikola Radaković. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2006
(Petrovaradin : Simbol). – 147 str. : ilustr.; 24 cm. – (Edicija “Tehničke
nauke - monografije” ; br. 23)
Tiraž 100.
ISBN 86-7892-025-4

a) Proizvodni sistemi. Projektovanje


(iz sadržaja)
U monografiji su prikazana istraživanja koja su objavljena sa osnovnim ciljem da se razvije baza znanja za projektovanje tehnoloških postupaka uz računarsku podršku... Baza znanja je razvijena na objektno-orijentisanom prilazu, na taj način što su svi elementi koji učestvuju u projektovanju (predmet, elementarne površine, zahvati obrade, alati, radna mesta – mašine, operacije) predstavljeni kao pojedinačni objekti koji sadrže određene atribute – podatke, koji koriste određene metode – pravila i između kojih postoje određene veze. Za upravljanje bazom unetih podataka za predmet i elementarne površine na predmetu, generiše potrebne zahvate, redosled zahvata i na kraju tehnološki postupak u više varijanti sa definisanim redosledom operacija, kao i zahvatima i alatima unutar operacje.
(iz recenzija)
U publikaciji je, nakon što su prikazani savremeni svetski prilazi u oblasti projektovanja tehnologije obrade, kao i rezultati višegodišnjih istraživanja ostvarenih na Institutu za industrijske sisteme iz ove oblasti, opisan originalni prilaz autora, razvijen do nivoa primenjivosti. Rezultati do kojih je autor došao mogu se oceniti kao značajan doprinos projektovanju tehnologije obrade uz računarsku podršku. Stav recenzenta je da se publikacija sa predloženim naslovom može objaviti kao monografija.
Prof. dr Ilija Ćosić
Publikacija predstavlja skup informacija o rezultatima istraživanja na stvaranju baze znanja i razvoja metode projektovanja tehnologije procesa proizvodnje elemenata proizvoda i sklopova (montaže) primenom računara. Publikacija svojim sadržajem, kojim su jednim delom obuhvaćeni rezultati ostvareni na Institutu za industrijske sisteme i drugim delom savremena znanja iz ove oblasti drugih autora, doprineće u velikoj meri modernizaciji projektovanja tehnologije u industrijskim procesima i podizanju kvaliteta ove vrste rada u industriji. Recezent sa zadovoljstvom predlaže da se publikacija sa predloženim naslovom objavi kao monografija.
Prof. dr Branko Ivković
(o autoru)
Dr Nikola Radaković je docent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i drži predavanja iz predmeta Tehnološke osnove efektivne proizvodnje i Tehnologije obrade proizvoda na Odseku za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Objavio je nekoliko knjiga, više tekstova u časopisima i veliki broj radova na naučno-stručnim konferencijama.

 

  • Nije moguće prikazati sliku.