24 Milinko Vasić, "Geotehničko klasifikovanje stenskih masa za podzemne objekte"


11.12.2013. - 13:44 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Geotehničko klasifikovanje stenskih masa za podzemne objekte”

Autor: Milinko Vasić

Recenzenti:  dr Petar Lokin, red. prof. Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu
             dr Radomir Folić, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko – uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
624.131.25

VASIĆ, Milinko
     Geotehničko klasifikovanje stenskih masa za podzemne objekte /
Milinko Vasić. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2007 (Novi Sad
: FTN, Grafički centar GRID). – 175 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija
“Tehničke nauke - monografije” ; br. 24)
Tiraž 100.
ISBN 978-86-7892-055-4

a) Geotehnika – Niskogradnja  


(iz recenzije)
Monografija „Geotehničke klasifikacije stenskih masa za podzemne objekte“ autora M. Vasića objedinjuje savremene naučno-stručna dostignuća u predmetnoj oblasti i ima nesumnjivi teorijski i praktični značaj. Teorijski značaj se ogleda u tome što omogućava bolje shvatanje ponašanja stenske mase pri izgradnji podzemnih objekata, koja su u najdirektnijoj vezi sa geološkom sredinom. Praktični značaj je u mogućnosti poboljšanja tehnike, tehnologije i ekonomike građenja podzemnih objekata.
Publikacija će omogućiti zainteresovanim stručnim licima da samostalno koriste savremene postupke klasifikovanja. Ona takođe predstavlja vrlo detaljnu teorijsku analizu tih postupaka sa osnovama za njihovo dalje poboljšanje i unapređenje. Zato će monografija moći korisno poslužiti i slušaocima poslediplomskih studija, kao i stručnjacima u praksi u oblasti geologije, građevinarstva, rudarstva i srodnih struka.
                                                                                                                     Prof.dr Petar Lokin, dipl.ing.geol.
(o autoru)
Dr Milinko (Vidoje) Vasić ,  dipl.ing.geol. rođen je 16.10.1951. godine u selu Donja Ljuboviđa, opština Ljubovija, Srbija. Gimnaziju je završio u Ljuboviji. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu 1975.god. Magistarski rad pod naslovom „Geotehničke klasifikacije stenskih masa za podzemne objekte velikih dimenzija“ odbranio je 1983. god. na RGF u Beogradu. Stručni ispit je položio u Beogardu 1979. god. Doktorsku disertaciju pod naslovom  „Geotehničke klasifikacije stenskih masa za podzemne objekte zasnovana na analizi veličine blokova stenske mase“ odbranio je 1992. god. na RGF u Beogradu.
Prvi stalni radni odnos 1975-1976. zasnovao je u Energoprojektu Beograd.
U zvanje asistenta na FTN-u građevinski odsek u Novom Sadu izabran je 1976. god., u zvanje docenta 1993. god., za vanrednog profesora 2001. god., a za redovnog profesora 2007. godine
Proglašen je za zaslužnog člana JU Komiteta za inženjersku geologiju i hidrogeologiju.
Od 2002. je šef Katedre za geotehniku, saobraćajnice i hidrotehniku građevinskog odseka FTN-a.
Kao autor ili koautor objavio je veći broj naučnih i stručnih radova.
U dosadašnjem radu istakao se u rešavanju brojnih stručnih problema tj. geotehničkim ispitivanjima terena za hidroenergetske brane i objekte na njima, klizišta, tunele, visoke zgrade, hale i dr.

 

  • Nije moguće prikazati sliku.