26 Dragan Kukolj, "Sistemi zasnovani na računarskoj inteligenciji"


11.12.2013. - 13:41 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Sistemi zasnovani na računarskoj inteligenciji”

Autor: Dragan Kukolj

Recenzenti:  dr Miodrag Temerinac, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
             dr Vojislav Kecman, prof. School of Engineering, University of Auckland,  
             Auckland, NZ
             dr Stevan Berber, prof. Dept. of Electrical and Computer Engineering, University
             of Auckland,  Auckland, NZ

Lektor: Vesna Kukolj

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko–uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
004.414.2(075.8)

KUKOLJ, Dragan
     Sistemi zasnovani na računarskoj inteligenciji /
Dragan D. Kukolj. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka,
2007 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). – 486 str. :
ilustr. ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 26)
Tiraž 300.

ISBN 978-86-7892-068-4

a) Računarski sistemi  


(iz sadržaja)
„... Knjiga je namenjena studentima većine inženjerskih strukovnih studija: računarstva, elektrotehnike, mašinstva, mehatronike, itd. Obuhvata oblasti koje su uključene u kurseve iz računarske inteligencije, veštačke inteligencije, robotike, inteligentnog upravljanja, obrade signala i slično. Za praćenje materije u knjizi je neophodan dodiplomski nivo poznavanja matematičke analize i linearne algebre. Znanje osnova teorije sistema automatskog upravljanja i digitalne obrade signala može biti korisno, alli nije neophodno. Knjiga može biti posebno interesantna inženjerima u industriji koji žele da svoje stečeno stručno znanje i podatke koji su im raspoloživi, pretoče u sistematizovane postupke analize ili projektovanja realnih sistema. Brojni algoritmi sa raznovrsnim primerima daju čitaocu priliku da usvoji principe funkcionisanja odabrane metode i primeni ih u praksi. ...“

(iz recenzija)

„... U zadnjih desetak godina metode računarske inteligencije su se ponavljano pokazale vrlo uspješne kod novih problema i nije čudno da su pobudile veliki interes u mnogim oblastima ljudske djelatnosti. To se posebno pokazalo u procesiranju svih mogućih signala, raspoznavanju oblika, detekciji grešaka, automatskom upravljanju, bio-informatici i mnogim srodnim oblastima. Odatle i potreba za ovom knjigom.
Niže potpisanom referentu su poznate mnoge knjige iz ovoga područja pa ovdje može slobodno da kaže da je knjiga dr Dragana Kukolja vrlo vrijedan i originalan doprinos literaturi iz ove oblasti, kako po širini i sveobuhvatnosti izložene materije tako i po načinu njenog prikazivanja. Sigurno je da će i korisnicima/korisnicima ove knjige to biti od velike pomoći. Područje računarske inteligencije je vrlo široka oblast čije predstavljanje zahtijeva osim talenta i mnogo hrabrosti. Obje osobine su bile prisutne kod autora čiji je, dužan poštovanja i, rizičan poduhvat proizveo dobru i vrijednu knjigu. ...“
recenzent Dr Vojislav Kecman

„... Sadržaj knjige pokriva naučnu oblast teorije i primene računarske inteligencije sa datim doprinosima u oblasti metoda identifikacije i upravljanja pomoću fazu logike i neuro-fazu sistema, kao i novih klaster metoda baziranih na neuronskim mrežama.
Knjiga sadrži oko 40 autocitata iz oblasti računarske inteligencije, pri čemu je velika većina od međunarodnog značaja, dok je samo 4-5 objavljeno u domaćim časopisima ili konferencijama. ...“
recenzent Dr Stevan Berber
(o autoru)

Dr Dragan Kukolj je redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka (katedra za računarsku tehniku). U okviru nastavnih delatnosti predavao je predmete: „Projektovanje sistema zasnovanim na računarima“, „Algoritmi i arhitektura DSP“, „Ekspertni sistemi u u upravljanju sistemima“, „Sistemi automatskog upravljanja“ i  „Upravljanje velikim sistemima“. Autor je više od sto stručnih i naučnih radova. Oblasti stručnog i istraživačkog delovanja su tehnike računarske inteligencije i njihova primena u upravljanju složenim sistemima, prepoznavanju oblika i obradi signala. 

  • Nije moguće prikazati sliku.