27 Radomir Folić, Borjan Popović, "Parcijalno prethodno napregnute konstrukcije"


11.12.2013. - 13:40 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Parcijalno prethodno napregnute konstrukcije”

Autori: Radomir Folić, Borjan Popović

Recenzenti
:  dr Dušan Najdanović, red. prof. Građevinskog fakulteta u Beogradu
             dr Đorđe Lađinović, docent Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu                     

Tehnička obrada i dizajn korica: Ivan Pinćjer dipl. ing

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko – uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
624.012.46

FOLIĆ, Radomir
     Parcijalno prethodno napregnute konstrukcije :
monografija / Radomir Folić, Borjan Popović. – Novi Sad
: Fakultet tehničkih nauka, 2008 (Novi Sad : FTN, Grafički centar
GRID). – 221 str. : graf. prikazi ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke
- monografije” ; br. 27)
Tiraž 100.

ISBN 978-86-7892-072-1

a) Prednapregnute betonske konstrukcije


(iz recenzije)
             Imajući u vidu stanje naše regulative i oskudnost radova iz ove oblasti u nas, autori su, aktivno radeći u ovoj oblasti publikovali veliki broj radova koji se odnose na analizu parcijalno prethodno napregnutih konstrukcija, naročito za granična stanja upotrebljenosti (prsline i deformacije) sa naglaskom na uticaj skupljanja i tečenja betona (vremenskih deformacija) pa su u ovom rukopisu sintetizovali ranije objavljene radove, ali uz njihovo značajno proširenje kako sa aspekta sadržaja tako i sa aspekata korišćenja mnoštva referenci (187). To je omogućilo da sistematizacijom tako obimne građe daju pregled stanja u više oblasti za ponašanje ovih konstrukcija pod različitim dejstvima kao i da formulišu preporuke za njihovu analizu i projektovanje.
                                                                                                           Prof. Dr Dušan Najdanović, GF Beograd  i
                                                                                                           docent dr Đorđe Lađinović, FTN Novi Sad
(o autorima)
            Dr Radomir Folić,  red. prof. FTN u N. Sadu, rođen je 1940.g. Diplomirao i doktorirao na Građevinskom fakultetu u Beogradua magistrirao na GF u Zagrebu. Od 1980. g. Radi na FTN u nastavi i istraživanjima iz šire oblasti građevinskog konstrukterstva: Reologija betona, Zemljotresno inženjerstvo, Teorijska i eksperimentalna analiza konstrukcija i Revitalizacija postojećih objekata. Objavio je preko 560 naučno-stručnih radova u zemlji i inostranstvu i više knjiga i monografija. Dobitnik je više priznanja za naučni i stvaralački rad među kojim je i Povelja za životno  delo u građevinskom konstrukterstvu Jugoslovenskog DGK 2002. G. i Zlatne plakete za životno delo u obrazovno-pedagoškom i naučno-istraživačkom radu za tehničko tehnološke nauke za 2005. g. od udruženja UPN Srbije-Univerz. odbor u N. Sadu. Počasni doktor nauka (Dr h. c.) Politehnike u Sofiji. Januara 2008. izabran za profesora emeritusa Univerziteta u Novom Sadu.
            Mr Borjan Popović, asistent FTN u Novom Sadu rođen je 1959. godine u Beogradu. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Beogradu 1983. godine od kada je počeo da radi na FTN, kao asistent pripravnik, a zatim kao asistent. Magistrirao je na FTN u N. Sadu, 1991.  god. bavi se Resologijom betona i istraživanjem betonskih konstrukcija. Objavio je više od 70 naučno-stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Koautor je patenta za podupiranje i sanaciju betonskih konstrukcija.         


 

  • Nije moguće prikazati sliku.