28 Jovan Tepić, "Istraživanje uticaja mase i brzine šinskih vozila na vrednost otpora od krivine"


11.12.2013. - 13:39 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Istraživanje uticaja mase i brzine šinskih vozila na vrednost otpora od
                                            krivine”

Autor: Jovan Đ. Tepić

Recenzenti:  dr Stevo Eror, red. prof. (u penziji) Saobraćajnog fakulteta u Beogradu
             dr Đorđe Kopić, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu                     

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko – uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
629.4.077

TEPIĆ, Jovan Đ.
     Istraživanje uticaja mase i brzine šinskih vozila na vrednost otpora od krivine / Jovan Đ. Tepić. – 1 izd. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2007 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). – 214 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - Monografije” ;
br. 28)
Tiraž 100. – Bibliografija.
ISBN 978-86-7892-075-2

a) Šinska vozila – Kočenje – Otpor   


(iz sadržaja)
    U radu je obrađen širok teorijski prikaz otporima krivina. Istraživanja su izvedena eksperimentalno na umanjenom modelu teretnog voza razmera NO 1:87, lokomotiva EMD SD 35 i vagoni FALNS 121. Provedeno je istraživanje uticaja vrednosti mase, rasporeda mase tereta unutar sastava voza i brzine kretanja na vrednost otpora krivine. Istraživanja su izvedena za krivinu R 457,2 mm. Eksperiment je sniman digitalnom kamerom SONY TRV 19.  Merenje vremena kretanja voza je ostvareno uređajem za merenje vremena ATM-JT. Gravitacionom metodom su određeni stalni otpori lokomotive, praznog i natovarenog vagona. Razmatrane su kombinacije sastava voza: prazan voz, jedan natovaren vagon napred-nazad i dva natovarena vagona napred-nazad. Variranje brzine kretanja ostvareno je promenom napona od 4 do 12 V na ispravljaču istosmerne struje ATM-TJ. Statističkom analizom uticaja brzine, vrednosti mase i rasporeda mase tereta unutar sastava voza provedenom pomoću T-testa i Signum–testa utvrđen je značajan uticaj ovih parametara na vrednost otpora krivine.
(iz recenzije)
Navedene potvrde osnovnih hipoteza, zatim singerijska dejstva osnovnih parametara i izložena etiologija
Otpora krivine u značajnoj meri generalno proširuje saznanje iz oblasti otpora šinskih vozila. Ono što možemo sa sigurnošću potvrditi to je otkrivena logika odnosa otpora krivine sa vrednošću mase, rasporeda mase i brzinom kretanja.
(Prof.dr Đorđe Kopić)
Jedan od najznačajnijih praktičnih rezultata ovog rada nalazi se u formiranom planu i metodologiji rada. Pored smernica za daljnja istraživanja ove problematike u HO standardu, rad sadrži i instrukcije koje treba slediti u eventualnim eksperimentima ove vrste na realnim modelima.
 ( Prof.dr Stevo Eror)
( o autoru)
Doc. dr Jovan Tepić, dipl inž. mašinstva, rođen u Živaji 24.06.1959. godine, opština Kostajnica, Republika Hrvatska. Osnovnu školu je završio u Hrvatskoj Dubici, a Srednju mašinsku tehničku školu u Zagrebu.
Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i Brodogradnje u Zagrebu, a poslediplomatske studije je završio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu gde je odbranio magistarsku tezu „ Istraživanje ponašanja vučne sile pri prolasku šinskih vozila kroz krivinu“. Doktorsku disertaciju  „Istraživanje uticaja mase i brzine šinskih vozila na vrednost otpora od krivine“ odbranio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Radio je u MK “Željezara Sisak”  na poslovima inženjera tehnologa, glavnog inženjera i rukovodioca Energane, te tehnički direktor Ciglane ” Razvitak” Ilok. Bio je saradnik tehničkog časopisa “ društvo energetičara Sisačko- Banijske regije” I predavač navedenog društva za stručno usavršavanje radnika.  Od 2006. radi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu  na Katedri za tehnologije transportnih  sistema. Objavio je više stručnih i naučnih radova sa međunarodnim učešćem  i autor je jedne  monografije,  i jedne skripte.

 

  • Nije moguće prikazati sliku.