29 Bojan Tepavčević, "Trgovi u Vojvodini: morfogeneza, fizička struktura i funkcije"


11.12.2013. - 13:37 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Trgovi u Vojvodini: morfogeneza, fizička struktura i funkcije”

Autor
: Bojan Tepvačević

Recenzenti:  dr Vladan Đokić, red. prof. Arhitektonskog fakulteta u Beogradu
             dr Nađa Kurtović Folić, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu                     

Lektura: Silvija Čamber

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko – uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
711.61(497.113)

TEPAVČEVIĆ, Bojan
     Trgovi u Vojvodini : morfogeneza, fizička struktura i
funkcije / Bojan Tepvačević. – Novi Sad : Fakultet tehničkih
nauka, 2008 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). – 211 str. :
graf. prikazi ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 29)
Tiraž 100.
ISBN 978-86-7892-122-3

a) Trgovi – Vojvodina


Iz recenzije
Istraživanje trgova Vojvodine autora mr Bojana Tepavčevića, koja monografski obrađuje jedan od urbanistički najznačajnijih fenomena po kojima se prepoznaju gradovi u celom svetu, predstavlja veoma interesantnu i potrebnu knjigu našoj sredini. Ovaj tekst po autorskom pristupu, analizi, metodi izlaganja i obimu ponuđenih podataka prevazilazi karakter udžbenika i predstavlja delo koje sintetizujesloženu istoriju nastanka i razvoja gradova, sagledanu kroz opšta istraživanjapokretačkih uticaja koji su delovali na oblikovanje i funkciju trgova s posebno proučenim specifičnim primerima trgova u Vojvodini. Izbor trgova koji su produbljeno analizirani urađen je promišljeno, jer se kroz opservaciju njihovih karakteristika utvrđuju specifičnosti koje su zajedničke za mnoge od njih, a može se zaključiti i da su to osobenosti koje vojvođanskim gradovima daju prepoznatljiv identitet ravničarskih naselja, nastalih u posebno složenim i slojevitim društveno-istorijskim okolnostima.
(Dr Nađa Kurtović Folić, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)

Rad obiluje potpunom i intenzivnom komunikacijom sa tekućim i aktuelnim strujanjima u sferi razumevanja fenomena morfologije gradskih trgova. Posebna vrednost rada ogleda se u izboru i strukturiranoj analizi velikog broja primera vojvođanskih trgova na osnovu koje se uočavaju i obrazlažu njihove ključne morfološke karakteristike.
Istraživanja obavljena u funkciji ovog rada sprovedena su uz korišćenje obimne literature teoretskog i praktičnog značaja. Ova monografija predstavlja značajan istraživački doprinos koja pruža mogućnost približavanja ove materije svim projektantima pred koje se postavljaju dileme vezane za naslov. autor je temu obradio na način koji je sistematičan i razumljiv što je od posebnog značaja, s obzirom na to da u našoj sredini postoji praznina u saznanjima vezanim za ovu materiju, a posledica je činjenice da stručnjaci kod nas retko zalaze u domen ovakvih istraživačkih napora.
(Dr Vladan Đokić, vanredni profesor, Arhitektonski fakultet, Beograd)

 

  • Nije moguće prikazati sliku.