31 Ljubomir Šooš, Janko Hodolič, "Upravljanje otpadom u Slovačkoj"


11.12.2013. - 13:30 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije
: „Upravljanje otpadom u Slovačkoj”

Autori: Ljubomir Šooš, Janko Hodolič

Recenzenti
:  dr Mirjana Vojinović-Miloradov, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
             dr Goran Vujić, doc. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu                     

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik
:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko–uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
628.4/.5(437.6)
502/504

ŠOOŠ, Ljubomir
     Upravljanje otpadom u Slovačkoj / Ljubomir Šooš, Janko
Hodolič. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2008 (Novi
Sad : FTN, Grafički centar GRID). – 279 str. : ilustr. ; 24 cm. –
(Edicija “Tehničke nauke - Monografije” ; br. 31)
Tiraž 100.
ISBN 978-86-7892-110-0

a) Otpadne materije – Slovačka  


Ljubomir K. Šooš rođen je 1959. god. u Ružomberku (Republika Slovačka). Diplomirao je 1984. god., 1991. god. je stekao titulu PhD, a 1994. god. je izabran za docenta na Mašinskom fakultetu u Bratislavi. Bio je šef katedre za Proizvodnu tehniku a od 2007. god. je dekan Mašinskog fakulteta u Bratislavi. Njegova naučnoistraživačka aktivnost orijentisana je na proučavanje i inoviranje elemenata mašina alatki i mašina u zaštiti životne sredine. Učestvovao je u 17 naučnih projekata. Napisao je 145 naučnih i stručnih radova u časopisima i na konferencijma. Autor je 9 patenata. Autor i koautor je većeg broja monografija i drugih publikacija. Član je većeg broja programskih i organizacionih odbora međunarodnih konferencija i časopisa. Predsednik je predsedništva Udruženja kancelarija za saradnju sa privredom, potpredsednik je Nadzornog odbora Reciklažnog fonda i član je komisija Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Slovačke.
Janko J. Hodolič rođen je 1950. godine u Pivnicama (Republika Srbija). Diplomirao je 1974. god. na Mašinskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao je 1979. god. a doktorsku disretaciju je odbranio 1988. god. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Za redovnog profesora Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu je izabran 1997. god., a od 2006. god. je počasni doktor nauka na Tehničkom univerzitetu u Košicama. Od 1996. god. do danas je prodekan na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Njegova naučnoistraživačka aktivnost pretežno je orjentisana na primenu računara u raznim inženjerskim aktivnostima (FMS, CAD, CAM, CAFD, CAQ) i inženjerstvo zaštite životne sredine. Član je domaćih i stranih stručno-naučnih asocijacija, kao i uređivačkih odbora domaćih i stranih časopisa. Autor je i koautor tri udžbenika, sedam monografija i preko dve stotine naučnih i stručnih radova u časopisima i na konferencijama. Učestvovao je u realizaciji preko pedeset međunarodnih i domaćih projekata.

 

  • Nije moguće prikazati sliku.