35 Ferenc Časnji, Tripo Torović, Vladimir Muzikravić, "Energetska efikasnost traktora"


11.12.2013. - 13:23 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Energetska efikasnost traktora”

Autori: Ferenc Časnji, Tripo Torović, Vladimir Muzikravić

Recenzenti:  dr Ratko Nikolić, red. prof. Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu
             dr Miodrag Zlokolica, red. prof. FTN u Novom Sadu       
                                    
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko – uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
631.372

ČASNJI, Ferenc
     Energetska efikasnost traktora  / Ferenc Časnji, Tripo
Torović, Vladimir Muzikravić. – Novi Sad : Fakultet tehničkih
nauka, 2009(Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). – IV, -
180 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 35)
Tiraž 100.

ISBN 978-86-7892-166-7

a) Traktori – Energetska efikasnost     


 

  • Nije moguće prikazati sliku.