37 Alpar Lošonc, Andrea Ivanišević, Slavica Mitrović, "Globalizacija - rešenja i dileme"


11.12.2013. - 13:18 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Globalizacija – rešenja i dileme”

Autori: Alpar Lošonc, Andrea Ivanišević, Slavica Mitrović

Recenzenti
:  dr Branko Bjelić, red. prof. Ekonomskog fakulteta u Subotici
              dr Radoš Radivojević, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
              dr Branislav Borovac, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
                  
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik
:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko–uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
339.9(075.8)

LOŠONC, Alpar
     Globalizacija – rešenja i dileme / Alpar Lošonc, Andrea
Ivanišević, Slavica Mitrović. – Novi Sad : Fakultet tehničkih
nauka, 2009 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). – 264 str.
: ilustr. ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 37)
Tiraž 100.
ISBN 978-86-7892-207-7

a) Globalizacija – Ekonomski aspekti   


(iz recenzija)
Autori su koncipirali rad koji je ambiciozan po tome što pokušava da  obuhvati višedimenzionalnu stvarnost globalizacije. Naime, nastoje da obuhvate globalizaciju iz različitih uglova u cilju prikazivanja kompleksnosti izabranog predmeta. Pored toga što su se autori uhvatili u koštac sa teorijskim problemima koji karakterišu globalizaciju, nisu zaboravili ni značaj empirijskih podataka koji potkrepljuju teorijske nalaze, pa se čini da monografija predstavlja sintezu teorijskih i empirijskih tvrdnji koje zaslužuju pažnju.
(iz recenzije prof. dr Branka Bjelića)
Monografija je napisana takvim stilom da omogućava lako čitanje, te se tekst može pratiti bez nekih velikih teškoća. Tvrdnje su dobro odmerene i u svakom slučaju potkrepljene pažljivom argumentacijom. Moglo bi se reći da monografija vrši sintezu dvostruke vizure: u jednoj perspektivi vidimo usredsređivanje na ekonomske tendencije i na protivurečnosti koje proizilaze iz ekonomske dinamike globalizacije, a u drugoj perspektivi nam se otkrivaju problemi vođenja i usmeravanja ekonomskih subjekata u sklopu globalizacije.
(iz recenzije prof. dr Radoša Radivojevića)
Autori su koncipirali rad koji je ambiciozan po tome što pokušava da obuhvati višedimenzionalnu stvarnost globalizacije. Naime, autori nastoje da obuhvate globalizaciju iz različitih uglova u cilju prikazivanja njene kompleksnosti. Naravno, nijedan rad rad ne može u potpunosti prikazati kompleksnost procesa globalizacije, ali ovaj rad predstavlja pokušaj da se ovi procesi što sveobuhvatnije prikažu.
(iz recenzije prof. dr Branislava Borovca)
(o autorima)
Alpar Lošonc je redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Autor je preko 80 naučnih i naučnoistraživačkih radova, 6 monografija. Predavao je i na  Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, od 1990. predaje kao gostujući profesor na Filozofskom fakultetu u Segedinu. U devedesetim godinama je inicirao nastanak Specijalističkih akademskih studija, i bio je voditelj kursa Poslovna etika. Istovremeno je redovno predavao i u drugim akademskim mrežama širom Srbije.
Andrea Ivanišević je rođena 1981. godine. Asistent je sa magistraturom Univerziteta u Novom Sadu, diplomirani ekonomista. Zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.  Autor je 15 naučnoistraživačkih radova i učesnik na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata.
Slavica Mitrović je rođena 1981. godine. Asistent je sa magistraturom Univerziteta u Novom Sadu, diplomirani inženjer menadžmenta. Zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. autor je 15 naučnoistraživačkih radova i učesnik na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.