41 Jelena Kiurski, "Registar polutanata grafičke industrije Novog Sada"


11.12.2013. - 13:07 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije
: „Registar polutanata grafičke industrije Novog Sada”

Autor
: Jelena Kiurski

Recenzenti
:  dr Mirjana Vojinović-Miloradov, profesor emeritus Fakulteta tehničkih nauka u  
              Novom Sadu
              dr Željko Čupić, naučni savetnik – Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
              Univerziteta u Beogradu
              dr Nada Miljević, naučni savetnik – Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“
              Beograd
                 
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko–uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
628.045:655(075.8)

KIURSKI, Jelena
     Registar polutanata grafičke industrije Novog Sada : monografija /
Vladimir R. Milačić. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2010
(Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). –  V, 190 str. : ilustr. ; 24 cm.
– (Edicija “Tehničke nauke - Monografije” ; br. 41)
Tiraž 100.

ISBN 978-86-7892-314-2

a) Grafička industrija – Hemijsko zagađivanje   (iz sadržaja)
„Cilj programskog i sistematskog merenja zagađenosti radnog prostora grafičkog preduzeća na teritoriji Novog Sada je preduzimanje preventivnih mera u svim segmentima proizvodnje, ispitivanje uticaja zagađenosti grafičkog okruženja na zdravlje zaposlenih, prirodu i materijalna dobra, praćenje trendova koncentracija, sagledavanje uticaja preduzetih mera na stepen zagađenosti grafičkog okruženja i informisanje javnosti. Zato Registar koncentrisanih izvora zagađenja  u oblasti grafičke industrije na teritoriji Novog Sada predstavlja preduslov za integralno upravljanje grafičkim okruženjem, koje mora biti u skladu sa evropskim direktivama.“
       (iz recenzija)
„Po važnosti problematike koju obrađuje, monografija posvećena Registru grafičke industrije, predstavlja jedan od poduhvata za kojima se na planu zaštite životne sredine u grafičkom okruženju osećao ozbiljan nedostatak, a po načinu realizovanja nesumnjivo će postati osnova za sva buduća istraživanja i preduzimanje preventivnih mera u svim segmentima proizvodnje u grafičkoj industriji.“
„Naučni doprinos ovog dela ogleda se u iscrpno istraženoj materiji koja obuhvata vrste  primenjenih tehnika u procesu štampanja, najčešće korišćene hemijske supstance i njihove eksperimentalno dobivene koncentracije u vazduhu koje utiču na kvalitet radne sredine.“
„Rukopis monografije predstavlja vredan, nov, moderan materijal i može uspešno da posluži kao doprinos formiranju Registra polutanata, ali i nezavisno, kao priručno sredstvo  za stručnjake u oblasti zaštite životne sredine.“

       (o autoru)
Dr Jelena Kiurski je obrazovanje do doktora tehničkih nauka stekla na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Od 2006. je u zvanju vanrednog profesora na Departmanu grafičko inženjerstvo i dizajn Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Poslednjih godina bavi se istraživanjima iz oblasti zaštite životne i radne sredine u okviru grafičke delatnosti. Autor je dva udžbenika, tri priručnika i mnogobrojnih naučnih radova u časopisima izuzetnog međunarodnog i nacionalnog značaja, kao i brojnih saopštenja na međunarodnim i domaćim skupovima.

 

  • Nije moguće prikazati sliku.