43 Vladan Radlovački, "Opšti model i ocenjivanje efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima serije standarda ISO 9000"


11.12.2013. - 13:03 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Opšti procesni model i ocenjivanje efikasnosi sistema menadžmenta
                     kvalitetom u skladu sa zahtevima serije standarda ISO 9000”

Autor: Vladan Radlovački

Recenzenti:  dr Vidosav Majstorović, prof. Mašinskog fakulteta u Beogradu
             dr Bata Kamberović, prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
             dr Branislav Jeremić, prof. Mašinskog fakulteta u Kragujevcu                    

Izdavač
: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa
: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko–uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
005.336.3
006.83

RADLOVAČKI, Vladan
     Opšti procesni model i ocenjivanje efikasnosi sistema
menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima serije
standarda ISO 9000 : monografija / Vladan Radlovački. – Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2011 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). –
286 str. : ilistr. ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 43)
Tiraž 100.
ISBN 978-86-7892-346-3

a) Preduzeća – Sistem kvaliteta – Upravljanje  


(iz sadržaja)
  Procesi su sistemi aktivnosti sa jedinstvenim ciljem ili skupom ciljeva, definisanim ulazima i izlazima, definisanim ulazima i izlazima, definisam veličinama za merenje efikasnosti i efektivnosti, i resursima, pri čemu izlazi jednih procesa čine ulaze u druge procese, čime se procesi vezuju u jedinstven sistem, sa opštim ciljem postizanja svrhe organizacije koje prati zadovoljenje zahteva i očekivanja korisnika i ostalih zainteresovanih strana, uz obavezno ostvarenje viška vrednosti koji obezbeđuje opstanak i razvoj organizacije.
  Veze relevatne za izučavanje efektivnosti i efektivnosti procesa organizacija čine informacioni tokovi između procesa.
   Ispunjavanje mnogih zahteva postavljenih pred procese rada podrazumeva tesnu saradnju u više procesa u organizaciji. Ostvarenje ovakvih zahteva je opisano upravljačkim mehanizmima koji se definišu kao skup informacionih tokova između procesa u modelu koji svojom funkcijom obezbeđuju zadovoljenje određenih potreba ili zahteva procesa rada. U knjizi je obrađen niz opštih upravljačkih mehanizama.
   Ocena efektivnosti/efikasnosti sistema mora da pruži dve značajne grupe informacija:
                 - informacije potrebne za procenu da li je ono što je učinjeno imalo planirani efekat i
                 - informacije potrebne za donošenje odluka o tome šta činiti da se efektivnost efikasnost sistema ili poboljšaju ili bar održe na postignutom nivou.
  U 18 poglavlja su tabelarno prikazane smernice za sprovođenje ocenjivanja efektivnosti/efikasnosti po procesima. Pored ciljeva procesa, u tabelama su prikazane merne veličine i informacioni tokovi u kojima se nalaze informacije o njihovim vrednostima.
(iz recenzije)
    ...Povezivanje izgradnje opšteg modela funkcionisanja sistema menadžmenta i izdvajanje elemenata na osnovu kojih se može oceniti njegova efektivnost i efikasnost spada u domene bazičnih istraživanja jer daje opšti pogled na sistem koga u realnosti imamo u dugom nizu primera u pposlovnim sistemima – organizacijama. U knjizi su do detalja obrađeni informacioni tokovi čije postojanje je neophodno sistemu menadžmenta u opštem slučaju da bi mogao da funkcioniše u skladu sa zahtevima serije standarda ISO 9000 i da bi mogao ispravno da donese sudove o svojoj efikasnosti i efektivnosti...
    ...Vrednost ove publikacije, prvenstveno naučnog karaktera, je njena zasnovanost na praktičnim iskustvima. Praktična primenjivost saznanja koja su prikazana u knjizi ogleda se u sistematizovanju opštih principa na kojima je zasnovano funkcionisanje sistema menadžmenta...
(o autoru)
   Vladan Radlovački je docent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Njegov višegodišnji naučno-istraživački, obrazovni i rad na realizaciji niza projekata unapređenja sistema menadžmenta jeste rezultat koji se jednom rečju može opisati kao uspešan, ali i rezultat koji bi bilo nemoguće postići bez timskog duha koji, je od samih početaka krasio Institut za industrijske sisteme, a danas krasi Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment.   

 

  • Nije moguće prikazati sliku.