44 Vojin Grković i Aleksandar Jovanović, "Termoenergetska postrojenja - projektovanje tehnologije rada i upravljanje rizicima"


11.12.2013. - 12:59 
Tekst u pripremi.
Iz sadržaja
Prikazani su energetski i tehnološki zahtevi evropskih elektroenergetskih i toplotnoenergetskih sistema. Dat je postupak predhodnog projektnog definisanja termoenergetskih postrojenja s obzirom na : privredno-ekonomske uslove, sirovinsku bazu, karakteristike toplotnog ponora, priključenje na energetski(e) sistem(e), metrološke karakteristike, ekološke uslove i drugo. Dat je detaljan prikaz tehnologije rada za stacionirane neproračunske režime, za nestacionirane (promenljive) i za poremećene režime rada postrojenja. Tehnološka rešenja su razmatrana sa aspekta zadovoljenja energetskih i tehnoloških zahteva energetskih sistema. Prikazane su procedure projektovanja i nivoi projektne dokumentacije. Detaljno su razmatrane procedure optimisanja. Posebno je određeno projektno definisanje i procena životnog veka komponenti i to u uslovima puzanja i zmornog opterećenja. Prikazan je proračun napona. Dati su osnovni principi i primer određivanja rizika.
Iz recenzije
... Tekst je napisan korektnim jezikom uz nastojanje da se što jednostavnije i precizno objasni naznačena tematika. ... Bez ikakvog dvoumljenja, predlažem odgovarajućim organima Fakulteta tehničkih nauka da omoguće izdavanje ove vredne monografije nacionalnog značaja.
(Prof.dr Dušan Gvozdenac)
Najveći deo knjige ima kvalitet priručnika, koji daje dovoljno predloga inženjerima i istraživačima, koji se bave analizom termoenergetskih postrojenja... Veliki deo izložene materije predstavlja rezultat i rezime višegodišnjeg rada autora... Predlažem NN veću Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu da ovaj, vredan... i po kvalitetu i materiji koju obrađuje jedinstven rukopis kod nas, prihvati za štampu ...da se rukopis štampa kao monografija.
(Prof.dr Goran Jankes)
...Ova knjiga je neophodna literatura za sve stručnjake koji nameravaju da se bave ekonomskim analizama i projektovanjem sada tako modernih postrojenja za kogeneraciju električne energije i toplote...
(Dr Žarko Janda)
O autorima
       Vojin Grković je od 1970. do 2003. Uz dvogodišnju asisenturu na mašinskom fakultetu u Beogradu, u privrednim organizacijama prošao put od inženjera pripravnika do direktora preduzeća . U zvanje vanrednog profesora Univerziteta u Novom Sadu izabran je 1988. a u zvanje redovnog profesora istog univerziteta 1994. godine, gde je prvo radio sa delom, a od 2003. sa punim radnim vremenom.
Napisao je ukupno 8.knjiga. Objavio ili javno saopštio preko 110 naučnih i stručnih radova, od čega 25 u inostranstvu .  Autor je, ili koautor, više studija i projekata od kojih je neke finansiralo ministarstvo nauke Srbije.Član je „New York Academy of Sciences“ i „International Management Academy“.
Aleksandar Jovanović je započeo inženjersku karijeru u Beogradu, da bi inženjersku I naučnu karijeru nastavio na institutima : ”Argonne National  Labaratory”, SAD, “JRC Ispra” (EU) u Italiji, “Material Prufungsanstalt” i “Steinbeis” fondaciji u Nemačkoj. Direktor je “evropskog institute za integrisano upravljanje u rizicima EU-VRi”. U zvanje vanrednog profesora Univerziteta u Zagrebu izabran je 1990. U zvanje vanrednog profesora Univerziteta u Novom Sadu izabran je 1994, a u zvanju redovnog profesora istog Univerziteta 2004. godine.
Objavio je 4 knjige i objavio ili javno saopštio preko 200 naučnih i stručnih radova, najvećim delom u inostranstvu. Rukovosio je radom na preko 40 EU I drugih međunarodnih projekata. Član je većeg broja profesionalnih udruženja u SAD i Nemačkoj i registrovani ekspert EU ( generalne direkcije RTD I ENTER) I OECD-a.

 

  • Nije moguće prikazati sliku.