49 Đorđe Vukelić, "Automatizovano projektovanje pribora"


11.12.2013. - 12:41 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Automatizovano projektovanje pribora”

Autor: Đorđe Vukelić

Recenzenti: dr Branko Tadić, red. prof. Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu
              dr Goran Šimunović, red. prof.  Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu
              dr Janko Hodolič, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN - Grafički centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko-uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta za izdavačko-uređivačku delatnost:
dr Radmir Folić, prof. emeritus


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
621.9.022:007.5

VUKELIĆ, Đorđe
     Automatizovano projektovanje pribora / Đorđe Vukelić. –
Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012 (Novi Sad : GRID). –
186 str. : ilustr ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 49)
Tiraž 100. - Bibliografija
ISBN 978-86-7892-428-6

a) Mašine alatke – Pribor – Projektovanje


Đorđe Vukelić je rođen u Novom Sadu, 1974. godine, od oca Branka i majke Mileve. Osnovnu školu je završio 1989. godine, a srednju školu 1993. u Novom Sadu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2000. godine, a magistrirao i doktorirao na istom fakultetu 2005. i 2010. godine, respektivno.
Njegovi istraživački interesi trenutno obuhvataju dve naučne oblasti:
proizvodno inženjerstvo i inženjerstvo zaštite životne sredine.
U oblasti proizvodnog inženjerstva svoju naučnoistraživačku delatnost pretežno je orjentisao na područje automatizacije postupaka projektovanja, inženjerske analize i simulacije, numeričko i eksperimentalno modeliranje, kontrolu i unapređenje kvaliteta proizvoda i procesa, bio-medicinsko inženjerstvo, dijagnostiku, monitoring i tribologiju.
U području inženjerstva zaštite životne sredine istraživačka interesovanja su mu usmerena na ekodizajn proizvoda i procesa, reciklaže tehnologije i sisteme, inženjerska merenja i čistiju proizvodnju.
Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu izvodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama na Departmanu za proizvodno mašinstvo i Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.
Objavio je preko sto pedeset naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima ili na skupovima u zemlji i inostranstvu. Autor je šest knjiga i osam tehničkih rešenja. Član je većeg broja programskih i organizacionih odbora međunarodnih konferencija i većeg broja uređivačkih odbora časopisa. Recenzent je u petnaest međunarodnih časopisa. Aktivan je član u četiri naučnostručne asocijacije u zemlji i dve u inostranstvu. Učestvovao je u realizaciji dvadeset naučnoistraživačkih projekata međunarodnog i nacionalnog karaktera. Kao član komisije, komentor ili mentor učestvovao je u oceni i odbrani preko sto diplomskih radova, master radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija, u zemlji i inostranstvu.
Pored praktičnih inženjerskih rešenja, u knjigama i radovima, objavio je i originalna naučna i teorijska rešenja. Učestvovao je u izradi velikog broja studija, a njihov značajan deo je realizovan i implementiran u praksu. Uradio je veliki broj ekspertiza za potrebe resornog ministarstva, nevladinih organizacija, pokrajinskih fondova i sl.

U više navrata usavršavao se na univerzitetima u Beču, Mariboru, Ljubljani, Bratislavi, Košicama, Budimpešti, Miškolcu, Niregihazi, Rijeci i Slavonskom Brodu.
Živi u Novom Sadu. Oženjen je, ima ćerke Ivanu i Aleksandru.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.