50 Dušan Gvozdenac, Branka Gvozdenac-Urošević i Zoran Morvaj, "Energetska efikasnost"


11.12.2013. - 12:39 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Energetska efikasnost – industrija i zgradarstvo”

Autori: Dušan Gvozdenac, Branka Gvozdenac Urošević, Zoran Morvaj

Recenzenti: dr Mladen Stojiljković, red. prof. Mašinskog fakulteta u Nišu
            dr Milun Babić, red. prof. Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu
            dr Vojin Grković, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Rade Doroslovački, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafički centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko-uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta za izdavačko-uređivačku delatnost:
dr Radoš Radivojević, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
620.9(075.8)

GVOZDENAC, Dušan
     Energetska efikasnost : industrija i zgradarstvo / Dušan
Gvozdenac, Branka Gvozdenac Urošević, Zoran Morvaj. – Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012(Novi Sad : FTN, Grafički
centar GRID ). – 214 str. : ilustr.; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke –
monografije” ; br. 50)
Tiraž 100.
ISBN 978-86-7892-438-5

a) Energetska efikasnost


(iz sadržaja)
Nakon promena koje su nastale u društvu izazvane dramatičnim rastom cena energije, svesti o konačnosti do sad poznatih energetskih izvora i klimatskih promena nastalih nekontrolisanim trošenjem fosilnih goriva, sve se više govori o energetskoj efikasnosti. Te promene su iznudile duboke promene u privredama većine zemalja u Svetu. Kada je poslovanje, velikih preduzeća pre svih, počelo da usporava, pojavio se imperativ za smanjenje troškova, a cena energije, energetska efikasnost i uticaji na životnu sredinu iz tog razloga postaju sve važniji menadžmentu.
Energetska efikasnost jeste očigledno vrlo složena i multidisciplinarna oblast koja zahteva prethodno znanje iz više tehničkih i netehničkih disciplina. Da ne bi previše zadirali u teme pojedinih posebnih tehničkih znanja, a da bi pri tome ipak obezbedili što više znanja o energetskoj efikasnosti, prikazani su pojedini energetski sistemi u vezi s industrijom i zgradarstvom. Tehnički detalji ovih energetskih sistema izučavaju se u posebnim predmetima.
Iako su pojmovi upravljanje energijom i zaštita životne sredine na prvi pogled vrlo razumljivi, njihovo uvođenje u praksu pokazalo se kao veoma zahtevan zadatak za timove, koji su stvoreni u tu svrhu. Složenost problema proizilazi iz potrebe povezivanja ljudi, procedura i tehnologija, kako bi se postigla konzistentna i trajna poboljšanja efikasnosti i obezbedio vidan efekat na poboljšanje životne sredine.

(iz recenzija)
Recenzirano delo predstavlja prvo delo u Srbiji i okruženju koje na integralan, sažet i originalan način, uz korišćenje naučne metodologije, obrađuje energetsku efikasnost, sa posebnim naglaskom na energetsku efikasnost u industriji i zgradarstvu. Imajući u vidu izuzetan kavalitet teksta i predviđajući veliki uticaj koji će on imati po objavljivanju u oblasti razvoja energetike, preporučuje se da se delo „Energetska efikasnost – Industrija i zgradarstvo“  štampa kao naučna monografija od nacionalnog značaja.

(o autorima)
Prof. dr Dušan Gvozdenac je profesor Univerziteta u Novom Sadu. Više od 30 godina predaje na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i oko 20 godina radi kao konsultant na projektima iz oblasti energetike u više zemalja Evrope, Afrike i Dalekog, Srednjeg i Bliskog istoka. Projekti su rađeni za Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Organizaciju ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO), nekoliko programa Evropske unije (EU), Nemačko udruženje za tehničku saradnju (GIZ) i Agenciju Vlade SAD-a za tehničku pomoć (USAID). Autor je brojnih radova publikovanih u međunarodnim i domaćim časopisima, editor je zbornika međunarodnih konferencija i autor nekoliko trening priručnika. Vodio je ili je bio član tima u preko 200 energetskih pregleda u industriji i zgradarstvu i time stekao bogato praktično iskustvo, koje je delom sadržano i u ovom udžbeniku. Nedavno je objavio i knjige: Morvau Z, Gvozdenac D, Kljajić M, Petrović J: Merenje i regulisanje u termoprocesnoj tehnici, FTN, 2009. i Gvozdenac D: Kriogena tehnika, FTN, 2010.
Doc. dr Branka Gvozdenac-Urošević je docent Univerziteta u Novom Sadu. Predaje na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Oko 6 godina radi i kao konsultant na različitim domaćim i međunarodnim projektima iz oblasti energetike i zaštite životne sredine. Autor je 15 radova, publikovanih u međunarodnim i domaćim časopisima i saopštenih na konferencijama. Koautor je knjige „Mogućnosti korišćenja energetskog potencijla geotermalnih voda u Vojvodini“, Prometej, Novi Sad, 2009 i „Obnovljivi izvori energije“ (i prevod na engleski jezik), FTN, Novi Sad, 2010.
Dr Zoran Morvaj je od ranih devedesetih godina radio u Velikoj Britaniji u konsultantskim kompanijama u oblasti energetike i zaštite životne sredine. Vodio je brojne međunarodne projekte za razvojne banke, organizacije koje pružaju tehničku pomoć i za industriju direktno. Na početku profesionalne karijere radio je na univerzitetima u Hrvatskoj, Velikoj Britaniji i Tajlandu. Od 1997. godine, upravo pre ekonomske krize u jugoistočnoj Aziji, dr Morvaj osniva konsultantsku firmu u Bangkoku i vodi veliki broj projekata iz oblasti energetike za velike kompanije iz Japana, USA, Velike Britanije i Tajlanda. Ekonomska kriza je nametnula potrebu smanjenja troškova, ali i promenu načina upravljanja kompanijama u oblasti energetike, što je dovelo do stvaranja originalnog pristupa u energetskom menadžmentu, čiji je tvorac dr Morvaj. Autor je mnogih stručnih i naučnih radova, priručnika i knjiga. Trenutno vodi projekte iz energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u BiH i Kosovu. 

  • Nije moguće prikazati sliku.