51 Milan Šunjevarić i Branislav Todorović, "Radio-relejne i satelitske komunikacije"


11.12.2013. - 12:36 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Radio-relejne i satelitske komunikacije”

Autori: Milan M. Šunjevarić, Branislav M. Todorović

Recenzenti:  dr Miodrag Temerinac, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
             dr Aleksa Zejak, naučni savetnik Instituta RT-RK  u Novom Sadu
             dr Milenko Andrić, van. prof. Vojne akademije u Beogradu                  

Izdavač
: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Rade Doroslovački, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa
: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko–uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
621.396/.397

ŠUNJAREVIĆ, Milan
     Radio-relejne i satelitske komunikacije / Milan M.
Šunjarević, Branislav M. Todorović. – Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2012 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID).
– 386 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke -
monografije” ; br. 51)
Tiraž 100.

ISBN 978-86-7892-447-7

a) Satelitske komunikacije  


(o knjizi)
Sistemi za radio-relejne komunikacije spadaju u fiksne radio-komunikacione sisteme sa usmerenim zračenjem antena, koji rade u frekvencijskim opsezima od 300 MHz do 100 GHz, a namenjeni su za prenos signala vrlo širokog spektra. Sistemi za satelitske komunikacije su podgrupa radio-relejnih sistema, kod kojih se veza između učesnika ostvaruje posredstvom satelita. Značaj radio-relejnih i satelitskih komunikacija u savremenom društvu je ogroman.
Materija prikazana u ovoj monografiji obuhvata osnovna znanja iz oblasti radio-relejnih i satelitskih komunikacija. Namenjena je studentima osnovnih studija elektrotehničkih fakulteta, inženjerima u oblasti telekomunikacija, stručnjacima koji se bave ekonomskim i regulatornim pitanjima u vezi upravljanja upotrebom radio-spektra, kao i istraživačima i studentima doktorskih studija koji se bave ovom problematikom.

(o autorima)
Milan Šunjerević  je viši naučni saradnik Instituta RT-RK u Novom Sadu i redovni profesor Vojne akademije Univerziteta odbrane u Beogradu.
Rođen je 1948. godine u Zlakusi. Diplomirao je na Vojnotehničkoj akademiji u Zagrebu, a magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Bio je naučni savetnik Vojnotehničkog instituta u Beogradu, načelnik Uprave za istraživanje, razvoj i proizvodnju Ministarstva odbrane Republike Srbije i viši naučni saradnik Instituta za mikrotalasnu tehniku i elektroniku (IMTEL). Predavao je više predmeta iz oblasti telekomunikacija na Vojnoj akademiji u Beogradu, Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Objavio je dve knjige i oko sto naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na konferencijama.
Branislav Todorović je viši naučni saradnik Instituta RT-RK u Novom Sadu i redovni profesor Vojne akademije Univerzitata odbrane u Beogradu.
Rođen je 1959 u Beogradu. Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu a doktorirao na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Bio je vodeći istraživač Vojnotehničkog instituta u Beogradu, osnivač Centra za multidisciplinarna istraživanja i viši naučni saradnik Instituta za mikrotalasnu tehniku i elektroniku (IMTEL). Predavao je više predmeta iz oblasti telekomunikacija na Vojnoj akademiji u Beogradu i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Objavio je dve knjige i preko sto naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na konferencijama.

 

  • Nije moguće prikazati sliku.