52 Đurđica Stojanović, "Logistički autsorsing"


11.12.2013. - 12:35 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Logistički autsorsing – korišćenje spoljnih izvora u logistici”

Autor: Đurđica Stojanović

Recenzenti: dr Vladeta Gajić, red. prof.  Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad
            dr Slobodan Zečević, red. prof. Saobraćajnog fakulteta u Beogradu
            dr Milorad Kilibarda, van. prof. Saobraćajnog fakulteta u Beogradu

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Rade Doroslovački, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN - Grafički centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko-uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta za izdavačko-uređivačku delatnost:
dr Radoš Radivojević, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
005.5

STOJANOVIĆ, Đurđica
     Logistički autsorsing – korišćenje spoljnih izvora u
logistici  / Đurđica Stojanović. – Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2013(Novi Sad : GRID). – 151 str. : ilustr.;
24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 52)
Tiraž 100.

ISBN 978-86-7892-482-8

a) Logistika


Izvod iz recenzija
Monografija pod nazivom Logistički autsorsing dr Đurđice Stojanović ne sadrži samo sistematizovani najsavremenija saznanja objavljena u stručnoj i naučnoj literaturi, već i originalne rezultate i zaključke dobijene višegodišnjim istraživanjem ove kompleksne problematike. Posebnu vrednost monografije predstavlja istaknut atraktivan prostor za dalja istraživanja problematike logističkog autsorsinga, na osnovu uočenih takozvanih „paradoksa logističkog autsorsinga“.
                                                                                                                                                Prof. dr Vladeta Gajić
Autorka je kroz jedan originalan i opsežan pristup sistematizovala teorijska i praktična saznanja o logističkom autsorsingu i prikazala pogodan prostor za dalja istraživanja. Čitaocu je na kraju razjašnjeno zašto je logistički autsorsing fenomen koji je tako dugo aktuelan u teoriji i u praksi i zašto će se njegova aktuelnost nastaviti i u budućnosti.
                                                                                                                                          Prof. dr Slobodan Zečević
Problematika logističkog autsorsinga, ili korišćenja spoljnih izvora u logistici, je decenijama aktuelna u anglosaksonskoj literaturi. Međutim, do sada u našoj zemlji nije objavljena ni jedna publikacija u kojoj su sistematizovana naučna saznanja u ovoj oblasti. Stoga je materija prikazana u ovoj monografiji inspirativna za dalja povezana teorijska i praktična istraživanja u Srbiji.
                                                                                                                                           Prof. dr Milorad Kilibarda
O autoru
Docentkinja dr Đurđica Stojanović je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Na istom fakultetu radi od 1996. godine, prvo kao saradnik na projektu, a od 1998. godine uključena je i u nastavne aktivnosti. Stručno i naučno se usavršavala na Institutu za transportne sisteme i logistiku Univerziteta u Dortmundu, na Koledž univerzitetu u Moldeu i dva puta na Institutu za transportnu ekonomiju i logistiku Ekonomskog univerziteta u Beču. Učestvovala je u izradi više naučno-istraživačkih i razvojnih projekata. Tokom 17. godina naučno-istraživačkog rada, objavila je kao autorka ili koautorka jedan pomoćni univerzitetski udžbenik i više od 60 radova. U većini njenih radova, uključujući i magistarsku tezu i doktorsku disertaciju, obrađuju se različiti aspekti problematike logističkog i transportnog autsorsinga.

 

  • Nije moguće prikazati sliku.