O studijskom programu


29.05.2014. - 12:01 

U okviru studijskog modula Geodezija i geomatika student stiče teoretska i praktična znanja iz oblasti određivanja oblika i dimenzija zemlje, iz oblasti definisanja i korišćenja referentnih okvira za predstavu zemljine površine u svakodnevnoj praksi, iz oblasti kartografskih znanja, znanja u prezentaciji zemljine površine korišćenjem savremenih geoinformacionih tehnologija i sistema i znanja u primeni savremenih tehnologija kao što su lasersko skeniranje terena, primene različitih senzorskih platformi u premeru, satelitskih platformi, korišćenju GPS tehnologije, fotogrametrije, daljinske detekcije i vizuelizacije prostora. U okviru studijske grupe Geodezija akcenat je stavljen na primene savremenih tehnika geodetskog premera zemljine površine, a u okviru studijske grupe Geoinformatika na osposobljavanju studenata za projektovanje, razvoj, i korišćenje savremenih geoinformacionih i sistema u oblasti geodezije i geomatike, sa naglaskom na sisteme bazirane na Internet tehnologijama.

Studije iz oblasti Geodezije i geomatike podeljene su u tri stepena:

Prvi stepen studija – osnove akademske studije, traju četiri godine (osam semestara) sa obavezom sticanja 240 ESPB. Nakon završetka prvog stepena studija stiče se zvanje: Diplomirani inženjer geodezije.

Studijski program: GEODEZIJA I GEOMATIKA

Drugi stepen studija – master akademske studije, traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija (vrede dodatnih 60 ESPB). Nakon završetka drugog stepena student stiče zvanje Master inženjer geodezije.

Treći stepen studija – doktorske studije, traju tri godine (šest semestara) i predstavljaju nastavak master akademskih studija (vrede 180 ESPB).

Najveći broj predmeta na nižim godinama studija koncipiran je tako da pruži neophodna znanja za razumevanje geodezije i geoinformatike utemeljenih na principima fizike, matematike, statistike, elektronike, elektrotehnike, osnovama računarske nauke, informatike, astronomije i kartografije. Više godine su namenjene, pre svega, specijalizovanim kursevima koji treba da pruže stručna i aplikativna znanja u užim oblastima specijalizacije. U toku studija, a posebno na stručnim predmetima, posebno se vrednuje samostalan rad, ohrabruje se učešće u konkretnim stručnim i razvojnim projektima u okviru pojedinih laboratorija, potenciraju se i razvijaju sposobnosti za rešavanje problema. Nove i savremene laboratorije koje se koriste u nastavi su formirane u saradnji sa renomiranim svetskim kompanijama iz ove oblasti: Leica, Trimble, IBM, Cisco Systems, Siemens.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Diplomirani inženjeri geodezije mogu da se zaposle u geodetskim firmama, Geodetskom zavodu, katastrima, građevinskim firmama, firmama koje imaju sopstvene službe za premer terena kao što su NIS, projektantskim firmama, urbanističkim zavodima, državnoj upravi i sekretarijatima, institucijama koje imaju sektor za prostorni sistem (GIS). Planovi i karte, satelitski snimci i GPS tehnologija su postali naša svakodnevnica.
Geodetska struka je zadužena za izradu planova i karata prostora, održavanje tih podloga ažurnim i prezentaciju kartografskog materijala korišćenjem savremenih internet tehnologija.