проф. др Мирјана Малешев


Недостаје слика

др Мирјана Малешев

Редовни професор


Телефон021/485-2619
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 212

Рођена 1958 у Змајеву, Република Србија. На Факултет техничких наука у Новом Саду, грађевински одсек уписала се школске 1977/78.године. Дипломирала 18.02.1983.године са дипломским радом из предмета Бетонске конструкције под називом "Пројекат затвореног пливачког стадиона за базен олимпијских размера" који је оцењен са оценом 10 (десет). Све испите положила са просечном оценом 8.97 (осам и 97/100). Поводом дана Факултета 1983. г. Савет ФТН доделио јој је признање за најбољи дипломски рад у школској 1982/83. години на Грађевинском одсеку. На завршним годинама студија учествовала у одржавању вежбања, као студент демонстратор, на предмету Бетонске конструкције. На Факултет техничких наука - Институт за индустријску градњу изабрана за асистента приправника у научном раду 16.01.1984. године. 1988. године, на истом факултету, изабрана за сарадника у звању асистента за ужу научну област Материјали у грађевинарству, а 1992. и 1995. године реизабрана у исто звање. Студије за степен магистра наука на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер индустријска градња, уписала школске 1984/85. године, положила све предвиђене испите са просечном оценом 9.89 и израдила пет семинарских радова, који су оцењени са просечном оценом 10.00. Магистарски рад под насловом "Примена методе ултразвука при одређивању отпорности бетона на дејство мраза" одбранила 11.03.1994. године на Факултету техничких наука у Новом Саду. Докторску дисертацију под насловом "Параметарска анализа утицаја нових врста цемента произведених према ЕН 197-1 на основна својства бетона" одбранила 11.07.2003. године на Грађевинском факултету Универзитета у Београду. У звање доцента за ужу научну област "Материјали у грађевинарству и Технологија бетона", на Факултету техничких наука- Институту за грађевинарство у Новом Саду, изабрана је 2003. године. У звање ванредног професора за ужу научну област "Грађевински материјали, процена стања и санација конструкција" изабрана је 2008. год. Стручни испит за дипломираног грађевинског инжењера положила у Привредној комори Србије у Београду 1996. године. Лиценцу одговорног пројектанта (бр. 311927604) добила 2004 године (Инжењерска Комора Србије). Била је секретар Катедре за материјале и конструкције на Грађевинском одсеку ФТН. Од 2007. год. је руководилац Лабораторије за испитивање грађевинских материјала и производа. Од 2007. год. је и помоћник руководиоца Департмана за грађевинарство, за наставу. На Грађевинском одсеку ФТН од 1984. год. држала је вежбе на предмету "Бетонске конструкције", вежбе а касније и предавања на предметима "Материјали у грађевинарству", "Материјали у грађевинарству 2" и "Технологија бетона". На истом одсеку на усмерењу "Процена стања и санација грађевинских објеката" је 2004. год. поставила и држи предавања и вежбе на предметима "Праћење, процена стања и одржавање грађевинских објеката" и "Материјали и технике санације и заштите грађевинских објеката". На Архитектонском одсеку ФТН од 1996. год. држала је вежбе а сада предавања на предмету "Конструкције, материјали и грађење". На истом одсеку 2005. год. поставила је и држала наставу на предмету "Материјали у градитељству 1". Од 2008 г. држи предавања на предмету "Специјална поглавља технологије бетона" на докторским студијама ФТН. Била је члан комисије за оцену и одбрану једне докторске дисертације. Била је члан комисије за оцену и одбрану 1 магистарског рада. Била је ментор 13 дипломских мастер радова из области "Процене стања и санације грађевинских објеката" и из "Технологије бетона" и око 50 пута председник или члан комисије за одбрану дипломских радова на Грађевинском и Архитектонском одсеку ФТН. У оквиру рада на Факултету техничких наука у Новом Саду, обавила је велики број лабораторијских и теренских испитивања различитих грађевинских материјала и производа: неорганска везива, малтери, агрегат, камен, опеке, блокови и црепови од печене глине, свежи и очврсли бетон, арматура, бетонска галантерија, ферт гредице, елементи од лаког бетона, ињекционе смесе, неопренска лежишта, азбест-цементни производи, плоче од трске, ПВЦ шине, итд. Урадила је велики број пројеката бетона, пројеката састава бетона и извештаја о накнадном утврђивању квалитета уграђеног бетона. Као одговорни пројектант или носилац задатка, у оквиру стручног тима Института за грађевинарство, урадила је преко 120 елабората, експертиза, пројеката, санација и испитивања конструкција. Обављала је надзор на извођењу радова на санацији и на градњи нових објеката. Заменик је главног и одговорног уредника часописа "Материјали и конструкције". Члан је управног одбора Друштва за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије. Члан је следећих асоцијација: - Друштво грађевинских конструктера Србије, - Друштво грађевинских инжењера Србије и - Друштво грађевинских инжењера Новог Сада. Члан је комисија Савезног завода за стандардизацију из области: "Зидани зидови зграда" од 1994. године, "Цемент" од 1999 године и "Бетон и армирани бетон" од 2001 године. Служи се енглеским и руским језиком. Живи у Новом Саду, удата је и мајка је једног женског детета.

Редовни професор
29.05.2013.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
НазивУ Установи
Пројекат затвореног пливачког стадиона за безен олимпијских размера

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1983

Примена методе ултразвука при одређивању отпорности бетона на дејство мраза

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1994

Параметарска анализа утицаја нових врста цемента произведених према ЕН 197-1 на основна својства бетона

Докторат

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

2003

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаMarinković, S., Radonjanin, V., Malešev, M., Ignjatović, I. (2011): Sustainable concrete construction: recycled aggregate concrete for structural use, COST action C25 "Sustainability of Constructions-Integrated Approach to Life-time Structural Engineering", Vol. 1, Summary report of the cooperative activities - Integrated Approach towards Sustainable Constructions, Editors: L. Braganca et al., February, 2011, pp. 189-205. ISBN 978-99957-816-1-3
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаMarinković, S., Radonjanin, V., Malešev, M., Ignjatović, I. (2011): Data sheet for recycled aggregate concrete, COST action C25 "Sustainability of Constructions-Integrated Approach to Life-time Structural Engineering", Vol. 1, Summary report of the cooperative activities - Integrated Approach towards Sustainable Constructions, Editors: L. Braganca et al., February, 2011, pp. 497-503. ISBN 978-99957-816-1-3
(М21) Рад у врхунском међународном часописуIlić, B., Radonjanin, V., Malešev, M., Zdujić, M., Mitrović, A. (2017): Study on the addition effect of metakaolin and mechanically activated kaolin on cement strength and microstructure under different curing conditions, Journal Construction and Building Materials 133 (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.12.068) pp. 243–252
(М21) Рад у врхунском међународном часописуIlić, B., Radonjanin, V., Malešev, M., Zdujić, M., Mitrović, A. (2017): Effects of mechanical and thermal activation on pozzolanic activity of kaolin containing mica, Journal Applied Clay Science 123/2016, (http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2016.01.029) pp.173-181.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBulatović, V., Malešev, M., Radeka, M., Radonjanin, V., Lukić, I. (2017): Evaluation of sulfate resistance of concrete with recycled and natural aggregates, Construction and Building Materials 152 (2017), pp. 614–631 (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.06.161 )
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRadonjanin, V., Malešev, M., Marinković, S., Al Malty, A. (2013): Green recycled aggregate concrete, Journal "Construction and Buliding Materials", Volume 47, October 2013, (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.06.076) pp. 1503–1511
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMaksimović M.; Stojanović G., Radovanović M.; Malešev M.; Radonjanin V., Radosavlјević G.; Smetana W (2012).: Application of a LTCC sensor for measuring moisture content of building materials, Elsevier - Construction and Building Materials, Volume 26, Issue 1, January 2012, pp. 327–333 (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.06.029)
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStojanović G., Radovanović M., Malešev M., Radonjanin V.: Monitoring of Water Content in Building Materials Using a Wireless Passive Sensor, Sensors, 2010, Vol. 10, No 5, pp. 4270-4280, ISSN 1424-8220, UDK: 10.3390/s100504270
(М21) Рад у врхунском међународном часописуMarinković S., Radonjanin V., Malešev M., Ignjatović I.: Comparative environmental assessment of natural and recycled aggregate concrete, Waste Management, 2010, Vol. 30, No 11, pp. 2255-2264, ISSN 0956-053X, UDK: doi: 10.1016/j.wasman.2010.04.012
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуNetinger, I., Radeka, M., Malešev, M., Radonjanin, V., Gojević, A., Siddique, R. (2018): Strength and Microstructural Analysis of Concrete Incorporating Ash from Sunflower Seed Shells Combustion, Journal „Structural Concrete“, 2018. pp. 1-9 (https://doi.org/10.1002/suco.201800036)
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуLukić, I., Malešev, M., Radonjanin, V., Bulatović, V. (2017): Basic Properties of Structural LWAC Based on Waste and Recycled Materials, Journal of Materials in Civil Engineering, American Society of Civil Engineers, (DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001696.) (ISSN 0899-1561) pp. 06016019-1-5
(М23) Рад у међународном часописуMalešev, M., Radonjanin, V., Vukoslavčević, S., Šupić, S., Laban, M. (2017): The influence of fly ash and decreasing water-powder ratio on performance of recycled aggregate concrete, Journal „Civil Engineer“, Vol. 69(2017) 8, pp. 437-451 (https://doi.org/10.14256/JCE.1379.2015)
(М23) Рад у међународном часописуRadonjanin, V., Malešev, M., Folić, R., Lukić, I. (2014): Assessment and Repair of the Bearing Structure of Gradiska Cultural Centre After Fire, Journal Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol. 21 No. 2, April 2014 (ISSN 1330-3651), pp. 435-445, ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online), UDC/UDK 69.059.3:[624.012.45.004.67:614.841.45]
(М23) Рад у међународном часописуMalešev, M., Radonjanin, V., Lukić, I., Bulatović, V. (2013): The effect of aggregate, type and quantity of cement on modulus of elasticity of lightweight aggregate concrete, Arabian Journal for Science and Engineering, Sept. 2013, pp.1-8., (DOI 10.1007/s13369-013-0702-2)
(М23) Рад у међународном часописуFolić R., Radonjanin V., Malešev M.: The assessment of the Structure of Novi Sad Open University Damaged in Fire , Construction and Buildings Materials, 2002, No 16, pp. 427-440, ISSN 0950-0618(02)00045-4
(М23) Рад у међународном часописуRadonjanin V., Malešev M., Folić R.: Assessment and repair of the bearing structure of a multi-storey parking garage , Journal of Building Appraisal, 2007, Vol. 2, No 4, pp. 335-354, ISSN 1479-1110, UDK: Palgrave Macmillan LTD 1742-8262/07
(М23) Рад у међународном часописуRadonjanin, V., Malešev, M. (1997): Concrete Quality Control by Using Statistical Methods, Bulletins for Applied & Computer Mathematics, BAM-1324, Vol.LXXXIB, Budapest, Hungary, pp. 95-104.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомMalešev, M., Radonjanin, V., Marinković, S. (2010): Recycled Concrete as Aggregate for Structural Concrete Production, Journal Sustainability 2010, 2 (5), pp. 1204-1225. (ISSN 2071-1050); doi: 10.3390/su2051204.
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомLukić, I, Malešev, M., Radonjanin, V., Bulatović, V., Dražić, J. (2013): "Comparative LCA analysis of ordinary concrete beams and structural lightweight concrete beams", Journal "Building Materials and Structures”, Vol. 56 (2013), Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, pp. 2-15 (YU ISSN 0543-0798), (UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861)
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомRadeka M., Milović T., Malešev M., Radonjanin V., Laban M. (2016): Hydration process and compressive strength of cement pastes containing natural zeolite, Building Materials and Structures, 2016, Vol. 59, No 2, pp. 29-45, ISSN 0543-0798, UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниMalešev, M., Radonjanin, V., Cvetkovska, M.: Vulnerability and repair possibilities of fire damaged reinforced concrete structures, 17 International Symposium "Natural Hazards and Structures", Macedonian Association of Structural Engineers Ohrid, 2017, Proocedings, pp. 1-17 (ISBN 978-608-4510-31-4)
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниMalešev, M.,Radonjanin, V.: Fire damages of reinforced structures and repair possibilities, Proceedings of the 1st international conference "Construction materials for sustainable future, CoMS 2017, Croatia 2017, ISBN: 978-953-8168-04-8, pp 628-636
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниRadonjanin, V., Malešev, M.. Folić, R.: Repair of fire damaged RC structures, 15 International Symposium, Macedonian Association of Structural Engineers Ohrid, 2013, Proocedings, pp. 1-12 (ISBN 9989-9785-1-9
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниFolić, R., Radonjanin, V., Malešev, M. (2001): Review of Destruction and Renewal of Some Important Structures in Novi Sad and its Vicinity, Invited paper, 9th International Simposium of MASE, Ohrid, 27-29 September/2001., Proceedings, pp. BP-5/1- BP-5/16
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMalešev M., Radonjanin V., Marinković S., Al Malty A.: Effect of mineral admixtures on the compressive strength of green concrete with coarse recycled aggregate, 1. Sustainability of Constructions-Towards a better built environmental, Innsbruck: Cost Action C25, 3-5 Februar, 2011, pp. 37-44, ISBN 978-99957-816-0-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMalešev M., Radonjanin V.: Damage of the main city sewer after half century of service life and repair possibilities, 13. Structural Faults
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadonjanin V., Drakulić Z., Malešev M.: New semi – destructive method for evaluation of concrete compressive strength, 13. Structural Faults
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadeka M., Vučković B., Malešev M., Radonjanin V.: Microstructural analysis of concrete with "green" cement, 5. iNDiS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Department of Civil Engineering, 23-25 Novembar, 2009, pp. 347-356, ISBN 978-86-7892-221-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMalešev M., Radonjanin V., Vučković B., Radeka M.: Concrete with "green" cement - New possibilities of sustainable construction, 5. iNDiS, Novi Sad: Department of Civil Engineering - Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 23-25 Novembar, 2009, pp. 333-346, ISBN 978-86-7892-221-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadonjanin V., Malešev M., Marinković S.: Structural concrete with recycled concrete aggregate, 13. International Symposium MASE, Ohrid: Macedonian Association of Structral Engineers, 14-17 Oktobar, 2009, pp. 295-306, ISBN 9989-9785-1-7(kn.1)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMalešev M., Radonjanin V., Radeka M., Milovanović V., Lukić I.: Basic properties of structural lightweight aggregate concrete in relation to type and quantity of cementitious materials - part 1, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 159-168, ISBN 978-86-87615-02-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadonjanin V., Malešev M., Radeka M., Lukić I., Milovanović V.: Basic properties of structural lightweight aggregate concrete in relation to type and quantity of cementitious materials - part 2, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 169-178, ISBN 978-86-87615-02-1
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниМалешев М., Радоњанин В., Емхемд Саед М., Миловановић В.: Зелени бетони-нове могућности одрживог грађевинарства, 12. Конференција Савремена грађевинска пракса, Андревље: Факултет техничких наука и Друштво грађевинских инжењера Новог Сада, 19-20 Мај, 2011, пп. 209-226, ИСБН 978-86-7892-324-1
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниРадоњанин В., Малешев М., Фолић Р.: Санација и ојачање зиданих зграда оштећених услед дејства земљотреса, 7. Научно-стручни скуп: Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката и насеља, Златибор, 9-11 Мај, 2011, пп. 13-24, УДК: 69.059.3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниМалешев, М., Фолић, Р., Мурављов, М., Радоњанин, В. (1996): Експериментално истраживање зависности између брзине ултразвука и отпорности бетона на дејство мраза, XX Конгрес ЈУДИМК, Цетиње, стр. 73 - 79.
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаМалешев,М. (2003) Параметарска анализа утицаја нових врста цемента произведених према ЕН 197-1 на основна својства бетона, Докторска дисертација
(М72) Одбрањен магистарски радМалешев,М. (1994) Примена методе ултразвука при одређивању отпорности бетона на дејство мраза, Магистарска теза
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорГрађевински материјали, процена стања и санација конструкцијаУниверзитет у Новом Саду29.05.2013.
Ванредни професорГрађевински материјали, процена стања и санација конструкцијаФакултет техничких наука29.05.2008.
ДоцентМатеријали у грађевинарству и технологија бетонаФакултет техничких наука20.11.2003.