Predmet: Doktorska disertacija – istraživanje i publikovanje rezultata 3 (17 - DEIP04)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB30
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2017..

Primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja na rešavanju konkretnih problema u okviru izabrane teme istraživanja. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa najnovijim saznanjima iz oblasti teme istraživanja, sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih ili novih problema i sa naučnim prilazima u njihovom rešavanju. Student na taj način stiče neophodna iskustva u rešavanju kompleksnih naučno-istraživačkih problema iz tematike doktorske disertacije.
Osposobljavanje studenata za postizanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama iz tematike doktorske disertacije. Student se takođe osposobljava i za samostalno rešavanje teoretskih i praktičnih problema, razumevanje i upotrebu savremenih znanja, sposobnost praćenja savremenih dostignuća, nezavisno i kreativno delovanje, povezivanje znanja iz različitih oblasti i primenu, rešavanje problema upotrebom naučnih metoda, izvođenje numeričkih simulacija i eksperimentalnih istraživanja, predstavljanje i diskusiju rezultata istraživanja, komunikaciju na profesionalnom nivou u pisanju i saopštavanju naučno-istraživačkih rezultata.
Pretraživanje i analiza naučno-istraživačkih rezultata. Planiranje i izvođenje numeričkih simulacija i eksperimentalnih istraživanja. Akvizicija, obrada, predstavljanje i disukusija rezultata istraživanja. Pisanje, publikovanje i saopštavanje naučno-istraživačkih rezulata iz tematike doktorske disertacije.
Student u dogovoru sa savetnikom vrši izbor teme istraživanja u vezi sa temom doktorske disertacije. Za izabranu temu savetnik dostavlja studentu plan istraživanja. Student je u obavezi da rad izradi u okviru zadate teme koristeći preporučenu literaturu. Tokom izrade savetnik može dati dodatna uputstva studentu, upućivati ga na određenu literaturu i dodatno usmeravati. U cilju uspešnije realizacije istraživanja student obavlja konsultacije sa savetnikom i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom teme istraživanja. U okviru zadate teme student vrši analizu prethodnih istraživanja, uoačava probleme i nedostatke prethodnih istraživanja, definiše ciljeve svojih istraživanja, sprovodi numeričke simulacije ili eksperimentalna istraživanja. Rezultate istraživanja student predstavlja u formi predmetnog projekta i publikovanjem rada u međunarodnom časopisu (sa SCI/SCIe/SSCI liste).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
SviČasopisi sa SCI/SCIe/SSCI liste iz problematike studijskog programaSve Svi
SviZbornici radova naučnih skupova iz problematike studijskog programaSve Svi
SviDoktorske disertacije iz problematike studijskog programaSve Svi
SviUdžbenici i monografije iz problematike studijskog programaSve Svi
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!