Предмет: Вероватноћа и математичка статистика (17 - GI303B)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области Вероватноће и математичке статистике. Циљ предмета је да код студента развије посебан начин размишљања при проучавању масовних појава у области градјевинарства-хидраулике.. Карактер предмета је апликативни, стога се даје значај знањима која могу појаснити квантитативни приступ проблемима из области студирања. Уз то студенти се оспособљавају за коришћење статистичког програма. Циљ је оспособити студенте да знају одабрати одговарајуће сртатистичке методе , израдити статистичку анализу и суштински је образлижити. То знање је темељ за боље разумевање стручне литературе и за успешан напредак у студијама.
Стечена знања студент треба да користиу даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе користећи се сазнаљима стеченим у овом предмету. Овладавањем теоријским сазнањима из подручја вероватноће и математичке статистике која се изучавају у овом предмету те вештина израчунавања и тумачења израчунатих статистичких показатеља.
Теоријска настава: Вероватноћа: Аксиоме вероватноће. Условне вероватноће. Бајесова формула. Случајна променљива дискретног и непрекидног типа. Случајни вектор дискретног и непрекидног типа и заједничка расподела. Условне расподеле. Трансформација случајних променљивих. Математичко очекивање. Варијанса и стандардна девијација. Моменти. Коваријанса, коефицијент корелације.Условна очекивања.Закони великих бројева. Централне граничне теореме.Корелација и регресија;линеарна регресија.Узорачка расподела,средња вредност и дисперзија. Статистика: основни појмови. Популација, узорак. Статистика. Дескриптивна статистичка анализа (основни појмови, уређивање података, , таблично и графичко приказивање података,, анализа података методама дескриптивне статистике, програмска подршка за статистичку анализу). Оцене непознатих параметара (Тачкасте оцене: Метода момената и метода максималне веродостојности. Интервалне оцене).Параметарске и непараметарске хипотезе и тестови .Практична настава (вежбе):На вежбама се раде одговарајући примери са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Нумеричко рачунске и рачунарске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. На рачунарским вежбама раде се помоћу статистичког програма обрада добијених података.Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећих 2 модула (први модул: Вероватноћа; други модул: Статистика.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Стојаковић, М.Математичка статистика2000Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Група аутораЗбирка решених задатака из вероватноће и статистике2009Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Грбић, Т., Недовић, Љ.Збирка одабраних решених испитних задатака из вероватноће, статистике и случајних процеса2016Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда60.00
Усмени део испитанеда10.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Иветић др Јелена
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Илић Владимир
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Дураковић др Наташа
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Илић Владимир
Доцент

Аудиторне вежбе