Prelazak i nastavak studija na Fakultetu tehničkih nauka


03.07.2023. - 10:29 

Lica koja su zainteresovana za nastavak studija na Fakultetu tehničkih nauka mogu da podnesu dokumentaciju na vrednovanje studijskog programa i priznavanje ispita u periodu od 01. do 10. septembra 2023. godine u vremenskom periodu od 11 do 13 časova na šalterima Studentske službe.

Potrebna dokumentacija za prijavu na OAS i OSS:

- Prijavni list (dobija se na šalteru Studentske službe, uz dokaz o uplati troškova postupka priznavanja ispita),
- Original uverenje ili overena fotokopija diplome i dodatka diplomi prethodno završenih studija,
- Original uverenje o položenim ispitima sa studijskog programa sa kojeg kandidat prelazi,
- Overen nastavni plan i program studijskog programa sa kojeg kandidat prelazi,
- Original diploma o završenom četvorogodišnjem srednjem obrazovanju i svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
- Očitana lična karta (sa čipom) ili fotokopija lične karte (bez čipa).

Potrebna dokumentacija za prijavu na MAS, MSS i DAS:

- Prijavni list (dobija se na šalteru Studentske službe, uz dokaz o uplati troškova postupka priznavanja ispita),
- Overene fotokopije svih prethodno stečenih diploma i dodatka diplomi,
- Original uverenje o položenim ispitima sa studijskog programa sa kojeg kandidat prelazi,
- Overen nastavni plan i program prethodno završenih studija kao i  overen nastavni plan i program studijskog programa sa kojeg kandidat prelazi,
- Dokaz o uplati troškova za vrednovanje studijskog programa i priznavanje ispita,
- Očitana lična karta (sa čipom) ili fotokopija lične karte (bez čipa).

Troškovi prijave:
Iznos: 10.000,00 dinara (za studente FTN-a 5.000,00 dinara)
Žiro račun: 840-1710666-12
Poziv na broj: 97 0306111355
Svrha: Postupak priznavanja ispita

Nakon vrednovanja studijskog programa i priznavanja ispita Komisija donosi odluku o upisu na Fakultet.   
Ukoliko se odobri upis, termin upisa je posle 01. oktobra 2023. godine.
Upis će se realizovati prema Pravilniku o upisu studenata na studijski program.
Kompletan Pravilnik se može pogledati na sajtu Fakulteta.